Dendrobatidae Nederland

Dendrobatidae Nederland is een internationale vereniging van liefhebbers van pijlgifkikkers (Dendrobatidae), mantella's en andere kikkers.

Zij heeft ten doel de waardering voor de natuur, meer toegespitst op de regenwouden van Midden- en Zuid-Amerika en Madagaskar en de pijlgifkikkers in het bijzonder, te helpen opwekken, onderhouden en bevorderen.

Hoofddoelstellingen zijn bovendien het bevorderen van nakweek, om zo de bescherming van de kikkers in de natuurlijke biotoop te bevorderen en het zoveel mogelijk verspreiden van informatie met betrekking tot Dendrobatidae en andere tropische kikkers.

DN Magazine

DN Gifkikkerboek

 

Voordelen lidmaatschap

Op jaarbasis kun je als lid het volgende verwachten:

  • 4 keer het DN magazine!!
  • 2 keer gratis entree op de kikkerdag voor jouzelf en een introducé.
  • 1 keer gratis symposiumdag!!
  • Toegang tot het besloten leden gedeelte website.
  • Het DN boek is voor nieuwe leden slechts 25 euro, voor niet-leden 70 euro!
  • Als lid draag je bij aan verschillende conservatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek, alle ten behoeve van onze geliefde kikkertjes! 
  • We vertegenwoordigen onze leden bij zowel het PVH als de SATO. 
  • Leden bieden we de mogelijkheid bij te dragen aan onze activiteiten (DN functioneert geheel op basis van hobbyisten die zich inzetten vóór medehobbyisten)

...en dat alles voor een schamele 30,- euro (binnen NL), of 40,- euro (buiten NL)

Bedrijfsmatige Houderij
Sander Bauer

Bedrijfsmatige Houderij

(Premium)

Bedrijfsmatige Houderij, wat het voor ons betekent

De Wet Dieren, en het hieruit voortkomende Besluit Houders van Dieren (HvD), bestaat al een tijd. In 2012 heeft toenmalig Staatssecretaris Henk Bleker navolging gegeven aan de wens om het Nederlandse beleid over de dierhouderij overzichtelijker te maken. Doordat de Wet Dieren voorziet in een integraal wettelijk kader, is het sindsdien voor vele instanties eenvoudiger om te achterhalen aan welke regelgeving zij moeten voldoen. Ook is het voor handhavende organisaties beter mogelijk om verboden handelingen met dieren te bestraffen[1].

Het Besluit HvD is wettelijk geldend, en voor hobbymatige dierhouders op verschillende manieren relevant. Zo geeft het bijvoorbeeld aan dat de huisvesting van dieren moet passen bij hun fysieke behoeftes en gedragingen, en welke voorwaarden er gelden voor het fokken met dieren. De regeling stelt ook eisen aan personen die in dieren handelen.

Aan deze bedrijfsmatige houders worden strengere eisen gesteld dan aan particuliere houders omwille van een aantal redenen[2]. Zo stelt de nota van toelichting bij het Besluit HvD dat dierverkopers een belangrijke voorbeeldfunctie dragen. Zij dienen zich hiervan bewust te zijn en nieuwe dierhouders ook te doen beseffen dat het houden van dieren een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Dit vraagt niet enkel om een goede voorlichting over de algemene eigenschappen van de dieren, maar ook om het aanwakkeren van het lerend vermogen bij nieuwe houders[3]. Specifieke vraagstukken die bij het houden van de betreffende dieren kunnen spelen, komen zo niet telkens terug bij de verkoper. Hiernaast draagt dit uiteindelijk ook bij aan het maatschappelijk besef dat een gedegen kennis en kunde nodig is om goed voor dieren te zorgen.

Naast het stimuleren van een functie als maatschappelijk rolmodel, wil het Besluit HvD met de extra eisen voor bedrijfsmatige dierhouders ook misstanden bij de handel in dieren voorkomen. Dierenwelzijn is een kwetsbare waarde, welke enkel kan worden beschermd door de maatschappij als geheel. Bij de handel vanuit winstbejag is het echter denkbaar dat dierenwelzijnsaspecten een lagere prioriteit krijgen omwille van kostenbesparing of onderlinge concurrentie tussen handelaren[3]. Door te voorzien in de mogelijkheid om handel in dieren te bedrijven, maar omwille van het dierenwelzijn tegelijkertijd ook eisen te stellen aan de wijze waarop dit plaatsvindt, probeert de Nederlandse overheid te voorkomen dat deze twee belangen met elkaar gaan wedijveren.


Eisen bedrijfsmatige dierhouders

Bedrijfsmatige dierhouders moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten zij ten eerste 

 

Vorig artikel DN toetsingslijst
Volgend artikel Houderijrichtlijnen
Printen
5668 Waardeer dit artikel
3.7

Theme picker

Laatste nieuws

Worden dieren uit de EU verbannen? ~Unielijst Invasieve Exoten~ Worden dieren uit de EU verbannen? ~Unielijst Invasieve Exoten~

Worden dieren uit de EU verbannen? ~Unielijst Invasieve Exoten~

0 494

Begin juni is er vanuit de Samenwerkende Aquarium en Terrarium Organisaties (SATO) een reactie ingediend op de Unielijst Invasieve Exoten (Verordening EG1143/2014). Met deze verordening verbiedt de Europese Commissie de handel en houderij van uitheemse plant- en diersoorten die ....

Back To Top