Dendrobatidae Nederland

 

Dendrobatidae Nederland is een internationale vereniging van liefhebbers van pijlgifkikkers (Dendrobatidae), mantella's en andere kikkers.

Zij heeft ten doel de waardering voor de natuur, meer toegespitst op de regenwouden van Midden- en Zuid-Amerika en Madagaskar en de pijlgifkikkers in het bijzonder, te helpen opwekken, onderhouden en bevorderen.

Hoofddoelstellingen zijn bovendien het bevorderen van nakweek, om zo de bescherming van de kikkers in de natuurlijke biotoop te bevorderen en het zoveel mogelijk verspreiden van informatie met betrekking tot Dendrobatidae en andere tropische kikkers.

DN Magazine

DN Gifkikkerboek

 

Voordelen lidmaatschap

Voordelen van een lidmaatschap:

 • Elk kwartaal onvangt u ons DN magazine.
 • Halfjaarlijks gratis entree op de kikkerdag voor uzelf en een introducé.
 • Jaarlijks een symposiumdag.
 • Toegang tot de volledige inhoud van onze website.
 • Megakorting op ons boek Gifkikkers (wij verwachten een tweede editie in 2022).
 • Als lid draag je bij aan verschillende conservatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek, alle ten behoeve van onze geliefde kikkers.
 • Uw belangenbehartiging bij zowel het PVH als de SATO.
 • Leden bieden we de mogelijkheid bij te dragen aan onze activiteiten (DN functioneert geheel op basis van vrijwilligers).

...en dat alles voor een schamele 30,- euro (binnen NL), of 40,- euro (buiten NL)

DN toetsingslijst

Laatste update: 23-10-2019

DN-Toetsingslijst

 

Deze lijst is opgesteld vanwege de grote onduidelijkheid die er bestaat onder DN-leden waar het gaat om het houden van- en de handel in legale en illegale kikkers. Wij hebben deze lijst samengesteld om voor u, en ook voor onszelf, duidelijk te krijgen welke kikkers er op DN-kikkerdagen en op het DN-forum verhandeld mogen worden.

Omdat DN geen wetgevende macht is, maken wij geen rechtsgeldige regels m.b.t. het houden van gifkikkers, noch dragen we daaraan bij. We zijn dus niet in staat om rechtsgeldig te oordelen over de legale/illegale status van uw gifkikkers. Derhalve is het ook niet mogelijk om aan te geven welke van uw gifkikkers legaal dan wel illegaal zijn. Het enige wat wij kunnen doen is aangeven voor welke soorten we het aannemelijk achten dat het houden ervan en de handel erin op aannemelijke wijze gelegitimeerd kan zijn. Redenen hiervoor zijn zeer divers en soms ook even discutabel. Toch hebben we een poging gewaagd om een visie op papier te zetten en hiermee de duidelijkheid te doen toenemen.

 

Verklarende woordenlijst:

 

CITES

 • CITES: De handel in deze dieren is gereguleerd en een administratie door de hobbyist is verplicht. Of de handel in de dieren is toegestaan door DN hangt af van verschillende factoren zoals legale importen, gedogen door de controlerende macht, herkomst onbekend, geschiedenis van de soort in gevangenschap, etc.
 • NON-CITES: Importen worden niet gereguleerd en administratie door de hobbyist is niet verplicht. De herkomst van de dieren is hierom niet na te zoeken. Dit maakt dat deze soorten geen illegale status toegezegd kan worden. De soorten die onder deze geslachten vallen zijn automatisch vrij verhandelbaar. Ze kunnen dan nog wel een illegale herkomst hebben.
 • Onduidelijk: Het betreft hier dieren die uit een NON-CITES geslacht in een CITES geslacht geplaatst zijn bij een taxonomische revisie. De dieren zouden als CITES dieren in de administratie opgenomen moeten worden, echter is er veelal geen administratie bekend van vóór de revisie. De administratie kan zodoende niet terugvoeren naar een legale import.

 

Status:

 • Toegestaan: de handel in deze dieren wordt door DN toegestaan op DN-kikkerdagen en het DN-forum mits uw papierwerk in orde is en u dit desgevraagd kunt overleggen aan de kopende partij. Deze status geeft echter op geen enkele manier weer of uw dieren een legale dan wel illegale status/oorsprong hebben.
 • Niet toegestaan: de handel in deze dieren wordt door DN niet toegestaan op DN-kikkerdagen en het DN-forum omdat een legale status niet mogelijk is ofwel hoogst onwaarschijnlijk is. Mogelijk kunt u toch aantonen dat uw dieren van legale oorsprong zijn om met de dieren op een DN-kikkerdag te worden toegelaten. De bewijslast hiervoor ligt echter bij uzelf. Bij twijfel wordt u niet toegelaten en nemen we contact op met controlerende instanties.

 

Rest:

 • NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • RvO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

 

Veel gestelde vragen:

 • Wat is de status van nieuwe soorten en/of soorten die nog niet beschreven zijn en dus niet in de lijst staan?

Neem contact op met bestuur@gifkikkerportaal.nl

 

 • Zijn van de soorten die verhandeld mogen worden ook werkelijk alle varianten toegestaan?

Het komt voor dat er van toegestane soorten ook varianten via smokkel in de hobby zijn gekomen. Door de wetgevende macht en de controlerende macht wordt er meestal geen onderscheid gemaakt tussen de varianten waar het gaat om legaliteit en illegaliteit. Als vereniging onderkennen we dat dat wrang is. Toch is het voor ons onmogelijk om alle varianten te onderscheiden wegens de gelijkenis tussen varianten, het mixen van varianten en het niet consequent toekennen van benamingen voor deze varianten. Hierom kunnen we niet anders dan alle varianten toestaan van reeds toegestane soorten, tenzij we zeker weten dat een specifieke variant goed te herkennen is en ook door controlerende instanties als illegaal beschouwd wordt. Voor soorten die dat betreft hebben we dit zo goed mogelijk geprobeerd aan te geven in dit document.

 

 • Volgens mijn informatie moet de […soort…] wel toegestaan worden. Kunnen we dat regelen?

Ondanks de enorme hoeveelheid kennis die binnen de gelederen van DN aanwezig is kunnen ook wij niet verzekeren dat al onze informatie volledig is. Het kan goed zijn dat we stukjes informatie missen die ons zouden kunnen doen besluiten om de status te veranderen. U kunt hiervoor de betreffende informatie aanleveren aan bestuur@gifkikkerportaal.nl, dan zullen we hier serieus naar kijken en wanneer nodig de status aanpassen.

 

 • In andere landen is de handel in kikkers toegestaan die door DN niet wordt toegestaan, hoe kan dat?

Om welke redenen in andere landen de handel in bepaalde dieren wordt toegestaan is ook ons niet altijd duidelijk. De status die wij hanteren voor desbetreffende diersoorten reflecteert echter zo goed mogelijk de visie die de controlerende macht in Nederland erop na houdt. Wij conformeren ons graag met de regels die in Nederland gelden waar het gaat om de legaliteitskwestie. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij als vereniging een diersoort toestaan die door onze controlerende macht als illegaal wordt bestempeld. Heeft u dieren die wij als vereniging wel toestaan, dan ligt nog altijd de bewijslast bij u om aan te tonen dat ze werkelijk legaal zijn. Dat kunt u doen m.b.v. uw verplichte administratie wanneer het gaat om dieren die binnen de CITES-regeling vallen.

 

 • Ik hoef dus van NON-CITES dieren geen administratie bij te houden?

Dat hoeft inderdaad niet. Toch adviseren we als vereniging om ook voor die dieren een administratie bij te houden. Het is erg handig om te weten waar uw dieren vandaan komen. Dit vergroot de kans dat u bij het uitvallen van dieren gemakkelijk weer aan nieuwe geraakt, en natuurlijk ook andersom. Het zal niet voor het eerst zijn dat er soorten verdwijnen uit de hobby doordat de mensen die nog een enkeling hebben zitten elkaar niet meer weten te vinden. Ook is het soms met de gegevens die u heeft verkregen mogelijk om onverwante dieren te vinden en zodoende inteeltdepressie te voorkomen.

 

 • Zijn er uitzonderingssituaties die het mogelijk maken om binnen de gelederen van DN te handelen in dieren die op deze lijst vermeld staan als niet toegestaan?

Een uitzonderingssituatie zou kunnen zijn dat u ontheffing heeft gekregen van de RvO om een diersoort te houden en kweken die als illegaal bij hen te boek staat. Wanneer dat zo is dient u dat te kunnen aantonen.

 

 

Onbeschreven soorten binnen de hobby:

Of het hier gaat om CITES dieren is niet zeker omdat de dieren nog niet officieel aan een geslacht zijn toegekend. We hanteren hierin de geslachten waartoe ze het meest waarschijnlijk behoren om te bepalen of de dieren onder CITES vallen of niet.

 

Gebruikte soortaanduiding:

CITES:

Status:

Notities:

Ameerega sp. aff. hahneli

CITES

Toegestaan

Oorsprong: meegenomen uit Peru door een Hongaarse onderzoeker, mogelijk als Epipedobates pictus (nu Ameerega picta). Er is niet bekend of dit met papieren is geweest. De handel erin is tot noch toe altijd toegestaan.

Anomaloglossus sp. aff. baeobatrachus

NON-CITES

Toegestaan

Geïmporteerd als Colostethus (nu Allobates) brunneus

 

 

Beschreven soorten:

 

 

Familie:

Onderfamilie:

Geslacht:

Soort

CITES:

Status:

Notities:

Aromobatidae

Allobatinae

Allobates

femoralis

CITES

Toegestaan

 

zaparo

CITES

Niet toegestaan

Gedoogde dieren waarschijnlijk allen verdwenen uit de hobby.

Overige Allobates soorten:

NON-CITES

Toegestaan

 

Anomaloglossinae

Anomaloglossus

Alle soorten

NON-CITES

Toegestaan

 

Rheobates

Alle soorten

NON-CITES

Toegestaan

 

Aromobatinae

Aromobates

Alle soorten

NON-CITES

Toegestaan

 

Mannophryne

Alle soorten

NON-CITES

Toegestaan

 

Dendrobatidae

Colostethinae

Ameerega

altamazonica

CITES

Toegestaan

Import

bassleri

CITES

Toegestaan

Import

berohoka

CITES

Niet toegestaan

 

bilinguis

CITES

Toegestaan

Anno 2019 biedt WIKIRI deze soort legaal aan.

boehmei

CITES

Niet toegestaan

 

boliviana

CITES

Niet toegestaan

Gedoogde dieren waarschijnlijk allen verdwenen uit de hobby.

braccata

CITES

Niet toegestaan

 

cainarachi

CITES

Toegestaan

Vroeger legaal in de hobby tot alle dieren verdwenen waren. Nadien was de status jarenlang ‘niet toegestaan’, tot in 2017 er dieren met een legale oorsprong uit Duitsland verkrijgbaar werden.

flavopicta

CITES

Niet toegestaan

Gedoogde dieren waarschijnlijk allen verdwenen uit de hobby.

hahneli

CITES

Toegestaan

Import

ignipedis

CITES

Niet toegestaan

 

ingeri

CITES

Niet toegestaan

 

labialis

CITES

Niet toegestaan

Nomen Dubium

macero

CITES

Niet toegestaan

 

maculata

CITES

Niet toegestaan

Nomen Dubium

munduruku

CITES

Toegestaan

Voorheen in de hobby als A. picta. Ondanks dat de dieren geen legale oorsprong hebben zijn ze door hun vroegere naamgeving (een soort die wel een legale oorsprong heeft) door de mazen van de wet geglipt.

parvula

CITES

Niet toegestaan

Gedoogde dieren waarschijnlijk allen verdwenen uit de hobby.

pepperi

CITES

Toegestaan

Import

petersi

CITES

Niet toegestaan

Oorsprong van dieren in de hobby onbekend. Mogelijk allen reeds verdwenen uit de hobby.

Sinds 2019 is Ameerega smaragdina synoniem met A. petersi en geldt dus de status van deze soort.

picta

CITES

Toegestaan

Import uit Bolivia. Mogelijk zijn alle exemplaren van deze soort verdwenen uit de hobby. Mochten ze opnieuw opduiken, dan is aantonen van herkomst cruciaal.

planipaleae

CITES

Niet toegestaan

 

pongoensis

CITES

Toegestaan

Herkomst legaal mits aantoonbaar afkomstig van Understory Enterprises

pulchripecta

CITES

Niet toegestaan

 

rubriventris

CITES

Niet toegestaan

 

shihuemoy

CITES

Niet toegestaan

 

silverstonei

CITES

Toegestaan

Toegestaan mits legaliteit voldoende is aangetoond bij de NVWA en RvO. Anno mei 2011 is dit voor één bloedlijn het geval.

Legale import tevens mogelijk via Understory Enterprises

simulans

CITES

Niet toegestaan

 

trivittata

CITES

Toegestaan

Import

yoshina

CITES

Niet toegestaan

 

yungicola

CITES

Niet toegestaan

 

Colostethus

Alle soorten

NON-CITES

Toegestaan

 

Epipedobates

anthonyi

CITES

Toegestaan

 

boulengeri

CITES

Toegestaan

 

darwinwallacei

CITES

Toegestaan

Anno 2019 biedt WIKIRI deze soort legaal aan.

espinosai

CITES

Niet toegestaan

 

machalilla

ONDUIDELIJK

Toegestaan

Vroeger Colostethus (NON-CITES)

narinensis

CITES

Niet toegestaan

 

tricolor

CITES

Toegestaan

 

Leucostethus

Alle soorten

NON-CITES

Toegestaan

 

Silverstoneia

Alle soorten

NON-CITES

Toegestaan

 

Dendrobatinae

Adelphobates

castaneoticus

CITES

Niet toegestaan

 

galactonotus

CITES

Toegestaan

Illegale oorsprong maar gedoogd door de Nederlandse overheid. Ook de ‘blauw’ variant is sinds 2016 met de juiste papieren (en dus afkomst) toegestaan.

quinquevittatus

CITES

Niet toegestaan

 

Andinobates

abditus

CITES

Niet toegestaan

 

altobueyensis

CITES

Niet toegestaan

 

bombetes

CITES

Niet toegestaan

 

cassidyhornae

CITES

Niet toegestaan

 

claudiae

CITES

Niet toegestaan

 

daleswansoni

CITES

Niet toegestaan

 

dorisswansonae

CITES

Niet toegestaan

 

fulguritus

CITES

Niet toegestaan

 

geminisae

CITES

Niet toegestaan

 

minutus

CITES

Niet toegestaan

Gedoogde dieren waarschijnlijk allen verdwenen uit de hobby.

opisthomelas

CITES

Niet toegestaan

 

supatae

CITES

Niet toegestaan

 

tolimensis

CITES

Niet toegestaan

 

viridis

CITES

Niet toegestaan

 

virolinensis

CITES

Niet toegestaan

 

Dendrobates

auratus

CITES

Toegestaan

Zowel legale als illegale herkomst. Bij bijzondere kleurvarianten kunnen de juiste papieren van groot belang zijn om de legaliteit aan te tonen.

leucomelas

CITES

Toegestaan

 

nubeculosus

CITES

Niet toegestaan

 

 

 

tinctorius

CITES

Toegestaan

Herkomst in veel gevallen legaal maar ook vaak illegaal. Op varianten met een illegale oorsprong wordt niet gehandhaafd door de NVWA. Sinds oktober 2018 is ook de ‘Tumucumaque’ variant uit Brazilië toegestaan, mits de herkomst aantoonbaar is middels herkomst/overdrachtsverklaring.

truncatus

CITES

Toegestaan

 

Excidobates

captivus

CITES

Niet toegestaan

Eén recente Duitse kweeklijn wordt als legaal beschouwd. Papierwerk dient overeen te komen met de informatie die wij hierover hebben.

condor

CITES

Niet toegestaan

 

mysteriosus

CITES

Niet toegestaan

illegale import

Minyobates

steyermarki

CITES

Niet toegestaan

illegale import

Oophaga

anchicayensis

CITES

Toegestaan

Toegestaan mits herleidbaar naar import van Tesoros de Colombia, veelal nog in de handel als O. histrionica ‘Anchicaya’

andresi

CITES

Toegestaan

Toegestaan mits herleidbaar naar import van Tesoros de Colombia, veelal nog in de handel als O. histrionica ‘Tado’, maar ook andere varianten uit deze regio worden nu aan deze soort toegeschreven.

arborea

CITES

Niet toegestaan

illegale import

granulifera

CITES

Niet toegestaan

Gedoogde/geïmporteerde dieren waarschijnlijk allen verdwenen uit de hobby. Eén recente Duitse kweeklijn wordt als legaal beschouwd. Papierwerk dient overeen te komen met de informatie die wij hierover hebben.

histrionica

CITES

Toegestaan

Slechts toegestaan mits herkomst van Tesoros de Colombia kan worden aangetoond!

lehmanni

CITES

Toegestaan

Slechts toegestaan mits herkomst van Tesoros de Colombia kan worden aangetoond!

occultator

CITES

Niet toegestaan

 

pumilio

CITES

Toegestaan

 

solanensis

CITES

Niet toegestaan

Tot op heden zijn er van deze soort geen legale lijnen bij ons bekend. Voorheen bekend als O. histironica.

speciosa

CITES

Niet toegestaan

Gedoogde/geïmporteerde dieren waarschijnlijk allen verdwenen uit de hobby.

sylvatica

CITES

Toegestaan

Toegestaan sinds vanuit WIKIRI importen hebben plaatsgevonden van de ‘Paru’, ‘Diablo’ en ‘Pata Blanca’ varianten. Van andere varianten hebben vooralsnog geen legale importen plaatsgevonden.

vicentei

CITES

Niet toegestaan

illegale import

Phyllobates

aurotaenia

CITES

Toegestaan

Alleen nakweek

bicolor

CITES

Toegestaan

Alleen nakweek

lugubris

CITES

Toegestaan

Alleen nakweek

niche

CITES

Niet toegestaan

 

terribilis

CITES

Toegestaan

Alleen nakweek

vittatus

CITES

Toegestaan

Alleen nakweek

Ranitomeya

amazonica

CITES

Toegestaan

Import (vroeger als D. quinquevittatus en D. ventrimaculatus)

benedicta

CITES

Toegestaan

Import

cyanovittata

CITES

Niet toegestaan

 

defleri

CITES

Niet toegestaan

 

fantastica

CITES

Toegestaan

Import

flavovittata

CITES

Toegestaan

Import

ignea

CITES

Niet toegestaan

Nomen Dubium

imitator

CITES

Toegestaan

Import

reticulata

CITES

Toegestaan

Import

rubrocephala

CITES

Niet toegestaan

Nomen Dubium

sirensis

CITES

Toegestaan

Import (vroeger als R. lamasi en R. imitator). De ‘nominaat’ variant, die duidelijk op basis van uiterlijke kenmerken te herkennen is, kan alleen van illegale oorsprong komen en is zodoende niet toegestaan.

summersi

CITES

Toegestaan

Import (Vroeger als D. fantasticus)

toraro

CITES

Niet toegestaan

 

uakarii

CITES

Toegestaan

Import (vroeger ook als D. quinquevittatus en D. ventrimaculatus)

vanzolinii

CITES

Toegestaan

Import

variabilis

CITES

Toegestaan

Import

ventrimaculata

CITES

Toegestaan

Import (vroeger ook als D. quinquevittatus en D. duellmani)

yavaricola

CITES

Niet toegestaan

 

Hyloxalinae

Ectopoglossus

Alle soorten

NON-CITES

Toegestaan

 

Hyloxalus

azureiventris

CITES

Toegestaan

Import

 

Overige Hyloxalus soorten:

NON-CITES

Toegestaan

 

Paruwrobates

andinus

CITES

Niet toegestaan

Voorheen als Ameerega onder CITES

 

 

erythromos

CITES

Niet toegestaan

Voorheen als Ameerega onder CITES

 

 

 

whymperi

NON-CITES

Toegestaan

Voorheen Hyloxalus whymperi = NON-CITES

 

 

 

 

Vorig artikel Statuten Dendrobatidae Nederland
Volgend artikel Bedrijfsmatige Houderij
Printen
64541 Waardeer dit artikel
5.0

Documenten te downloaden

Laatste nieuws

Juni 2022 Juni 2022

Juni 2022

0 396
 • Showpaludarium in de huiskamer
 • Tad-Pools: ei- en afzetplaatsen voor gifkikkers
 • De randjes, het favoriete plekje
 • De laatste kikkersoort die het nog volhoudt in een hoog Andes-bergbos
 • Eindelijk weer op reis!
 • No-Mite
Maart 2022 Maart 2022

Maart 2022

0 180
 • Andinobates supata; een nieuw beschreven gifkikker
 • Parasieten: wat nu?
 • Kweken met P. aurotaenia
 • Bocas del Toro
 • Het Maldonado roodbuikpadje
 • De (on)zin van gutloaden
 • Voortplantingsstrategiën

December 2021

0 793
Phyllobates lugubris; een ondergewaardeerde kikker Regenwoud beschermen door het met rust te laten – Stichting Oasebos Aan de voet van de Cordillera de Colan Kikkerdag oktober...

Facebook Home

Wist je dat?! ...er in onze webshop vele oude jaargangen van het DN magazine te koop zijn? Wees er wel op tijd bij, want de jaargang 2021 zoals hier in de afbeelding is al niet meer volledig op voorraad! Bestel nu de oude jaargangen in onze webshop: https://www.webshop.gifkikkerportaal.nl/
icon
Dendrobatidae Nederland
1-9-2022
8 2
NL / EN (below) Vandaag plagen wij de wereld van kikkerliefhebbers met de cover van ons aankomende magazine, met de sinds 2017 door ons aangekondigde ontdekking van deze nieuwe Oophaga, die vandaag dus voor het eerst voor het grote publiek zichtbaar is. Destijds werden deze dieren aangetroffen tijdens een door Dendrobatidae Nederland gesponsorde exploratie tussen de uitgestrekte cocavelden van Cauca, Colombia. Het is nog altijd wachten op de wetenschappelijke publicatie, maar Daniel Mejia-Vargas zal komende editie alvast een tipje van de sluier oplichten in zijn artikel: Onthulling van verborgen Oophaga-diversiteit in het zuidwesten van Colombia. Deze editie wil je niet missen! Ben je nog geen lid? Lid worden kan hier: https://www.webshop.gifkikkerportaal.nl/DN-lidmaatschap-2022" target="_blank">https://www.webshop.gifkikkerportaal.nl/DN-lidmaatschap-2022 Let op: losse verkoop van magazines van de huidige jaargang worden pas per januari 2023 aangeboden in onze webshop (mits er nog over zijn). ______________________________________________________________________ Today we are teasing the world of frog lovers with the front cover of our upcoming magazine, with the discovery of this new Oophaga announced by us since 2017, which is today visible to the general public for the first time. At the time, these animals were found during an exploration sponsored by Dendrobatidae Netherlands among the vast coca fields of Cauca, Colombia. We are still awaiting the scientific publication, but Daniel Mejia-Vargas will give us a glimpse in his article: Unveiling hidden Oophaga diversity in southwestern Colombia (in Dutch language). You don't want to miss this edition! Not a member yet? You can become a member here: https://www.webshop.gifkikkerportaal.nl/DN-lidmaatschap-2022" target="_blank">https://www.webshop.gifkikkerportaal.nl/DN-lidmaatschap-2022 Please note: individual sales of this year’s volume will only be offered in our webshop starting in January 2023 (if there are any left). Are you not familiar with our association? Please visit our website at: https://www.gifkikkerportaal.nl/ Also check out our donation program: https://www.gifkikkerportaal.nl/DN-donatieprogramma
icon
Dendrobatidae Nederland
19-8-2022
44 2
Zo nu en dan worden er opvallend mooi gekleurde nieuwe soorten Dendrobatoidea beschreven, maar het overgrote gedeelte van nieuwe soorten blijven toch deze onopvallend gekleurde diertjes die ondanks dit uiterlijk zeker niet minder interessant zijn. Ook nu verwelkomen wij weer een nieuw lid van het geslacht Allobates met de mooie naam kamilae. Allobates kamilae is afkomstig uit de bovenloop van de Río Madeira in het zuidwestelijk Amazonegebied van Brazilië. De collage laat in verschillende stappen de balts en eiafzet zien. Een mooi detail is te zien op foto C. Het betreft hier een zogenaamde laterale cephalische amplexus ofwel zijwaartse kopomklemming tijdens de paring. De eieren worden afgezet direct naast een eerder legsel dat het mannetje reeds bewaakte en verzorgde. Miquéias Ferrão​, James Hanken and Albertina P. Lima. 2022. A New Nurse Frog of the Allobates tapajos Species Complex (Anura: Aromobatidae) from the upper Madeira River, Brazilian Amazonia. PeerJ.
icon
Dendrobatidae Nederland
4-8-2022
18 0
Oh nee, VERTRAGING!! Het nieuwe DN magazine ligt alweer bij de drukker, bomvol met interessante artikelen. Tot onze grote spijt zal hij helaas niet op tijd bij jullie in de brievenbus belanden. Onze redactie heeft het aanleveren aan de drukker perfect getimed, maar de drukker had leveringsproblemen met de papiersoort (ook in de drukkerijwereld zijn er helaas leveringsproblemen tegenwoordig). Het goede nieuws is dat het papier inmiddels binnen is en de druk kan starten. De geschatte levering zal nu in de eerste week van juli zijn in plaats van de laatste week van juni zoals jullie gewend zijn. Inhoud: -Bouwverslag van een paludarium -Project Tad-Pool -DN nieuws -DN Kikkerdag -Favoriete plekje van gifkikkers -De Mucuchies-kikker (Aromobates zippeli) -Reisverslag van Peru -No-Mite, oplossing tegen mijten Om de vertraging een beetje te compenseren kunnen we ook alvast een tipje van de sluier oplichten over de september editie waar ook wij reikhalzend naar uitkijken! Zoals het er nu naar uitziet gaan wij in de septembereditie eindelijk publiceren over een stukje exploratie dat plaatsvond in 2017 in de Colombiaanse Cauca-hooglanden. Dit werd door DN gefinancierd en hierbij is een prachtige nieuwe Oophaga-soort ontdekt. Kortom: het duurde enkele jaartjes, maar jullie krijgen wederom een wereldprimeur te lezen in jullie eigen DN magazine. Echt iets om naar uit te kijken dus! Ben je nog geen lid, en wil je dit niet missen? Lid worden van DN kan hier: https://www.webshop.gifkikkerportaal.nl/
icon
Dendrobatidae Nederland
22-6-2022
18 1
Kennen jullie ons YouTube-kanaal al? Op de achtergrond werken enkele vrijwilligers al een tijd aan een grote diversiteit aan informatie films, die jullie langzaam maar zeker meer mee de diepte in zullen nemen van de verschillende onderwerpen. Eveneens zijn er enkele interessante lezingen terug te vinden. https://www.youtube.com/channel/UClEjjLS83KVjQOn92_I544A Nieuwe uploads van vandaag zijn ons kanaalintro die je tegenkomt via bovenstaande link, en een introducerende film over het starten van je eerste kikkerbak. https://www.youtube.com/watch?v=1Bxeb5N8PVY Dank aan: Madelon van der Maas en Sem Dreijer
icon
Dendrobatidae Nederland
11-4-2022
20 0
Wat hebben veel leuke en nuttige gesprekken gehad afgelopen zaterdag op de DN Kikkerdag van Dendrobatidae Nederland. Ook met NVWA om tafel gezeten, ook leuk om te zien hoe enthousiast die zijn. Nu ook eens gaan kijken om andere beurzen te gaan bezoeken!
icon
Dendrobatidae Nederland
4-4-2022
6 0
Load more posts Loading
Back To Top