Dendrobatidae Nederland

 

Dendrobatidae Nederland is een internationale vereniging van liefhebbers van pijlgifkikkers (Dendrobatidae), mantella's en andere kikkers.

Zij heeft ten doel de waardering voor de natuur, meer toegespitst op de regenwouden van Midden- en Zuid-Amerika en Madagaskar en de pijlgifkikkers in het bijzonder, te helpen opwekken, onderhouden en bevorderen.

Hoofddoelstellingen zijn bovendien het bevorderen van nakweek, om zo de bescherming van de kikkers in de natuurlijke biotoop te bevorderen en het zoveel mogelijk verspreiden van informatie met betrekking tot Dendrobatidae en andere tropische kikkers.

DN Magazine

DN Gifkikkerboek

 

Voordelen lidmaatschap

Voordelen van een lidmaatschap:

 • Elk kwartaal onvangt u ons DN magazine.
 • Halfjaarlijks gratis entree op de kikkerdag voor uzelf en een introducé.
 • Jaarlijks een symposiumdag.
 • Toegang tot de volledige inhoud van onze website.
 • Megakorting op ons boek Gifkikkers (de tweede editie verschijnt in 2023).
 • Als lid draag je bij aan verschillende conservatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek, alle ten behoeve van onze geliefde kikkers.
 • Bijna 50% korting op Terrafile!
 • Leden bieden we de mogelijkheid bij te dragen aan onze activiteiten (DN functioneert geheel op basis van vrijwilligers).

...en dat alles voor een schamele 30,- euro (binnen NL), of 40,- euro (buiten NL)

DN toetsingslijst

Laatste update: 17-12-2022

DN-Toetsingslijst

 

Deze lijst is opgesteld vanwege de grote onduidelijkheid die er bestaat onder DN-leden waar het gaat om het houden van- en de handel in legale en illegale kikkers. Wij hebben deze lijst samengesteld om voor u, en ook voor onszelf, duidelijk te krijgen welke kikkers er op DN-kikkerdagen en op het DN-forum verhandeld mogen worden.

Omdat DN geen wetgevende macht is, maken wij geen rechtsgeldige regels m.b.t. het houden van gifkikkers, noch dragen we daaraan bij. We zijn dus niet in staat om rechtsgeldig te oordelen over de legale/illegale status van uw gifkikkers. Derhalve is het ook niet mogelijk om aan te geven welke van uw gifkikkers legaal dan wel illegaal zijn. Het enige wat wij kunnen doen is aangeven voor welke soorten we het aannemelijk achten dat het houden ervan en de handel erin op aannemelijke wijze gelegitimeerd kan zijn. Redenen hiervoor zijn zeer divers en soms ook even discutabel. Toch hebben we een poging gewaagd om een visie op papier te zetten en hiermee de duidelijkheid te doen toenemen.

 

Verklarende woordenlijst:

CITES

 • CITES:  De handel in deze dieren is gereguleerd en een administratie door de hobbyist is verplicht. Of de handel in de dieren is toegestaan door DN hangt af van verschillende factoren zoals legale importen, gedogen door de controlerende macht, herkomst onbekend, geschiedenis van de soort in gevangenschap, etc.
 • NON-CITES: Importen worden niet gereguleerd en administratie door de hobbyist is niet verplicht. De herkomst van de dieren is hierom niet na te zoeken. Dit maakt dat deze soorten geen illegale status toegezegd kan worden.  De soorten die onder deze geslachten vallen zijn automatisch vrij verhandelbaar. Ze kunnen dan nog wel een illegale herkomst hebben.
 • Onduidelijk: Het betreft hier dieren die uit een NON-CITES geslacht in een CITES geslacht geplaatst zijn bij een taxonomische revisie. De dieren zouden als CITES dieren in de administratie opgenomen moeten worden, echter is er veelal geen administratie bekend van vóór de revisie. De administratie kan zodoende niet terugvoeren naar een legale import.

 

Status:

 • Toegestaan: de handel in deze dieren wordt door DN toegestaan op DN-kikkerdagen en het DN-forum mits uw papierwerk in orde is en u dit desgevraagd kunt overleggen aan de kopende partij. Deze status geeft echter op geen enkele manier weer of uw dieren een legale dan wel illegale status/oorsprong hebben.
 • Niet toegestaan: de handel in deze dieren wordt door DN niet toegestaan op DN-kikkerdagen en het DN-forum omdat een legale status niet mogelijk is ofwel hoogst onwaarschijnlijk is. Mogelijk kunt u toch aantonen dat uw dieren van legale oorsprong zijn om met de dieren op een DN-kikkerdag te worden toegelaten. De bewijslast hiervoor ligt echter bij uzelf. Bij twijfel wordt u niet toegelaten en nemen we contact op met controlerende instanties.

 

Rest:

 • NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • RvO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

Veel gestelde vragen:

 • Wat is de status van nieuwe soorten en/of soorten die nog niet beschreven zijn en dus niet in de lijst staan?

Neem contact op met bestuur@gifkikkerportaal.nl

 

 • Zijn van de soorten die verhandeld mogen worden ook werkelijk alle varianten toegestaan?

Het komt voor dat er van toegestane soorten ook varianten via smokkel in de hobby zijn gekomen. Door de wetgevende macht en de controlerende macht wordt er meestal geen onderscheid gemaakt tussen de varianten waar het gaat om legaliteit en illegaliteit. Als vereniging onderkennen we dat dat wrang is. Toch is het voor ons onmogelijk om alle varianten te onderscheiden wegens de gelijkenis tussen varianten, het mixen van varianten en het niet consequent toekennen van benamingen voor deze varianten. Hierom kunnen we niet anders dan alle varianten toestaan van reeds toegestane soorten, tenzij we zeker weten dat een specifieke variant goed te herkennen is en ook door controlerende instanties als illegaal beschouwd wordt. Voor soorten die dat betreft hebben we dit zo goed mogelijk geprobeerd aan te geven in dit document.

 

 • Volgens mijn informatie moet de […soort…] wel toegestaan worden. Kunnen we dat regelen?

Ondanks de enorme hoeveelheid kennis die binnen de gelederen van DN aanwezig is kunnen ook wij niet verzekeren dat al onze informatie volledig is. Het kan goed zijn dat we stukjes informatie missen die ons zouden kunnen doen besluiten om de status te veranderen. U kunt hiervoor de betreffende informatie aanleveren aan bestuur@gifkikkerportaal.nl, dan zullen we hier serieus naar kijken en wanneer nodig de status aanpassen.

 

 • In andere landen is de handel in kikkers toegestaan die door DN niet wordt toegestaan, hoe kan dat?

Om welke redenen in andere landen de handel in bepaalde dieren wordt toegestaan is ook ons niet altijd duidelijk. De status die wij hanteren voor desbetreffende diersoorten reflecteert echter zo goed mogelijk de visie die de controlerende macht in Nederland erop na houdt. Wij conformeren ons graag met de regels die in Nederland gelden waar het gaat om de legaliteitskwestie. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij als vereniging een diersoort toestaan die door onze controlerende macht als illegaal wordt bestempeld. Heeft u dieren die wij als vereniging wel toestaan, dan ligt nog altijd de bewijslast bij u om aan te tonen dat ze werkelijk legaal zijn. Dat kunt u doen m.b.v. uw verplichte administratie wanneer het gaat om dieren die binnen de CITES-regeling vallen.

 

 • Ik hoef dus van NON-CITES dieren geen administratie bij te houden?

Dat hoeft inderdaad niet. Toch adviseren we als vereniging om ook voor die dieren een administratie bij te houden. Het is erg handig om te weten waar uw dieren vandaan komen. Dit vergroot de kans dat u bij het uitvallen van dieren gemakkelijk weer aan nieuwe geraakt, en natuurlijk ook andersom. Het zal niet voor het eerst zijn dat er soorten verdwijnen uit de hobby doordat de mensen die nog een enkeling hebben zitten elkaar niet meer weten te vinden. Ook is het soms met de gegevens die u heeft verkregen mogelijk om onverwante dieren te vinden en zodoende inteeltdepressie te voorkomen.

 

 • Zijn er uitzonderingssituaties die het mogelijk maken om binnen de gelederen van DN te handelen in dieren die op deze lijst vermeld staan als niet toegestaan?

Een uitzonderingssituatie zou kunnen zijn dat u ontheffing heeft gekregen van de RvO om een diersoort te houden en kweken die als illegaal bij hen te boek staat. Wanneer dat zo is dient u dat te kunnen aantonen.

 

 

 

Familie:

Onderfamilie:

Geslacht:

Soort

CITES:

Status:

Notities:

Aromobatidae

Allobatinae

Allobates

femoralis

CITES

Toegestaan

 

zaparo

CITES

Toegestaan

Sinds 2020 biedt WIKIRI deze soort legaal aan. Importen naar Europa hebben voor zover bekend nog niet plaatsgevonden.

Overige Allobates soorten:

NON-CITES

Toegestaan

 

Anomaloglossinae

Anomaloglossus

Alle soorten

NON-CITES

Toegestaan

 

Rheobates

Alle soorten

NON-CITES

Toegestaan

 

Aromobatinae

Aromobates

Alle soorten

NON-CITES

Toegestaan

 

Mannophryne

Alle soorten

NON-CITES

Toegestaan

 

Dendrobatidae

Colostethinae

Ameerega

altamazonica

CITES

Toegestaan

Import

bassleri

CITES

Toegestaan

Import

berohoka

CITES

Niet toegestaan

 

bilinguis

CITES

Toegestaan

Anno 2019 biedt WIKIRI deze soort legaal aan.

boehmei

CITES

Niet toegestaan

 

boliviana

CITES

Niet toegestaan

Gedoogde dieren waarschijnlijk  allen verdwenen uit de hobby.

braccata

CITES

Niet toegestaan

 

cainarachi

CITES

Toegestaan

Vroeger legaal in de hobby tot alle dieren verdwenen waren. Nadien was de status jarenlang ‘niet toegestaan’, tot in 2017 er dieren met een legale oorsprong uit Duitsland verkrijgbaar werden.

flavopicta

CITES

Niet toegestaan

Gedoogde dieren waarschijnlijk  allen verdwenen uit de hobby.

hahneli

CITES

Toegestaan

Import

ignipedis

CITES

Niet toegestaan

 

ingeri

CITES

Niet toegestaan

 

imasmari

CITES

Niet toegestaan

 

labialis

CITES

Niet toegestaan

 Nomen Dubium

macero

CITES

Toegestaan

 De status was jarenlang ‘niet toegestaan’, tot omstreeks 2019 er dieren met een legale oorsprong uit Duitsland verkrijgbaar werden.

maculata

CITES

Niet toegestaan

 Nomen Dubium

munduruku

CITES

Toegestaan

Voorheen in de hobby als A. picta. Ondanks dat de dieren geen legale oorsprong hebben zijn ze door hun vroegere naamgeving (een soort die wel een legale oorsprong heeft) door de mazen van de wet geglipt.

panguana

CITES

Toegestaan

Oorsprong: meegenomen uit Peru door een Hongaarse onderzoeker, mogelijk als Epipedobates pictus (nu Ameerega picta). Er is niet bekend of dit met papieren is geweest.  Tot 2020 is deze soort in de handel voornamelijk bekend geweest als Ameerega sp. aff. hahneli. De handel erin is tot noch toe altijd toegestaan.

parvula

CITES

Niet toegestaan

Gedoogde dieren waarschijnlijk  allen verdwenen uit de hobby.

pepperi

CITES

Toegestaan

Import

petersi

CITES

Niet toegestaan

Oorsprong van dieren in de hobby onbekend. Mogelijk allen reeds verdwenen uit de hobby.

Sinds 2019 is Ameerega smaragdina synoniem met A. petersi en geldt dus de status van deze soort.

picta

CITES

Toegestaan

Import uit Bolivia. Mogelijk zijn alle exemplaren van deze soort verdwenen uit de hobby. Mochten ze opnieuw opduiken, dan is aantonen van herkomst cruciaal.

planipaleae

CITES

Niet toegestaan

 

pongoensis

CITES

Toegestaan

Herkomst legaal mits aantoonbaar afkomstig van Understory Enterprises

pulchripecta

CITES

Niet toegestaan

 

rubriventris

CITES

Niet toegestaan

 

shihuemoy

CITES

Niet toegestaan

 

silverstonei

CITES

Toegestaan

Toegestaan mits legaliteit voldoende is aangetoond bij de NVWA en RvO. Anno mei 2011 is dit voor één bloedlijn het geval.

Legale import tevens mogelijk via Understory Enterprises

simulans

CITES

Niet toegestaan

 

trivittata

CITES

Toegestaan

Import

yoshina

CITES

Niet toegestaan

 

Colostethus

Alle soorten

NON-CITES

Toegestaan

 

Epipedobates

anthonyi

CITES

Toegestaan

 

boulengeri

CITES

Toegestaan

 

darwinwallacei

CITES

Toegestaan

 Anno 2019 biedt WIKIRI deze soort legaal aan.

espinosai

CITES

Niet toegestaan

 

machalilla

ONDUIDELIJK

Toegestaan

Vroeger Colostethus (NON-CITES)

narinensis

CITES

Niet toegestaan

 

tricolor

CITES

Toegestaan

 

Leucostethus

Alle soorten

NON-CITES

Toegestaan

 

Silverstoneia

Alle soorten

NON-CITES

Toegestaan

 

Dendrobatinae

Adelphobates

castaneoticus

CITES

Niet toegestaan

 

galactonotus

CITES

Toegestaan

Illegale oorsprong maar gedoogd door de Nederlandse overheid. Ook de ‘blauw’ variant is sinds 2016 met de juiste papieren (en dus afkomst) toegestaan.

quinquevittatus

CITES

Niet toegestaan

 

Andinobates

abditus

CITES

Niet toegestaan

 

altobueyensis

CITES

Niet toegestaan

 

bombetes

CITES

Niet toegestaan

 

cassidyhornae

CITES

Niet toegestaan

 

claudiae

CITES

Niet toegestaan

 

daleswansoni

CITES

Niet toegestaan

 

dorisswansonae

CITES

Niet toegestaan

 

fulguritus

CITES

Niet toegestaan

 

geminisae

CITES

Niet toegestaan

 

minutus

CITES

Niet toegestaan

Gedoogde dieren waarschijnlijk  allen verdwenen uit de hobby.

opisthomelas

CITES

Niet toegestaan

 

supatae

CITES

Niet toegestaan

 

tolimensis

CITES

Niet toegestaan

 

viridis

CITES

Niet toegestaan

 

virolinensis

CITES

Niet toegestaan

 

Dendrobates

auratus

CITES

Toegestaan

Zowel legale als illegale herkomst. Bij bijzondere kleurvarianten kunnen de juiste papieren van groot belang zijn om de legaliteit aan te tonen.

leucomelas

CITES

Toegestaan

 

nubeculosus

CITES

Niet toegestaan

 

 

 

tinctorius

CITES

Toegestaan

Herkomst in veel gevallen legaal maar ook vaak illegaal. Op varianten met een illegale oorsprong wordt niet gehandhaafd door de NVWA. Sinds oktober 2018 is ook de ‘Tumucumaque’ variant uit Brazilië toegestaan, mits de herkomst aantoonbaar is middels herkomst/overdrachtsverklaring.

truncatus

CITES

Toegestaan

 

Excidobates

captivus

CITES

Niet toegestaan

Eén recente Duitse kweeklijn wordt als legaal beschouwd. Papierwerk dient overeen te komen met de informatie die wij hierover hebben.

condor

CITES

Niet toegestaan

 

mysteriosus

CITES

Toegestaan

Alle dieren zijn van illegale oorsprong, echter is er na inbeslagname en plaatsing in een dierentuin nakweek beschikbaar gekomen die als legaal beschouwd wordt. Slechts dieren waarbij de oorsprong hiernaar te herleiden is zijn toegestaan.

Minyobates

steyermarki

CITES

Niet toegestaan

illegale import

Oophaga

anchicayensis

CITES

Toegestaan

Toegestaan mits herleidbaar naar import van Tesoros de Colombia, veelal nog in de handel als O. histrionica ‘Anchicaya’ en ‘cherryhead’

andresi

CITES

Toegestaan

Toegestaan mits herleidbaar naar import van Tesoros de Colombia, veelal nog in de handel als O. histrionica ‘Tado’, maar ook andere varianten uit deze regio worden nu aan deze soort toegeschreven.

arborea

CITES

Niet toegestaan

illegale import

granulifera

CITES

Toegestaan

Gedoogde/geïmporteerde dieren waarschijnlijk  allen verdwenen uit de hobby. Eén recente Duitse kweeklijn wordt als legaal beschouwd. Papierwerk dient overeen te komen met de informatie die wij hierover hebben.

histrionica

CITES

Toegestaan

Slechts toegestaan mits herkomst van Tesoros de Colombia kan worden aangetoond!

lehmanni

CITES

Toegestaan

Slechts toegestaan mits herkomst van Tesoros de Colombia kan worden aangetoond!

occultator

CITES

Niet toegestaan

 

pumilio

CITES

Toegestaan

 

solanensis

CITES

Toegestaan

Slechts toegestaan mits herkomst van Tesoros de Colombia kan worden aangetoond!

speciosa

CITES

Niet toegestaan

Gedoogde/geïmporteerde dieren waarschijnlijk  allen verdwenen uit de hobby.

sylvatica

CITES

Toegestaan

Toegestaan sinds vanuit WIKIRI importen hebben plaatsgevonden van de ‘Paru’, ‘Diablo’ en ‘Pata Blanca’ varianten. Van andere varianten hebben vooralsnog geen legale importen plaatsgevonden.

vicentei

CITES

Niet toegestaan

illegale import

Phyllobates

aurotaenia

CITES

Toegestaan

 Alleen nakweek

bicolor

CITES

Toegestaan

 Alleen nakweek

lugubris

CITES

Toegestaan

 Alleen nakweek

niche

CITES

Niet toegestaan

 

terribilis

CITES

Toegestaan

 Alleen nakweek

vittatus

CITES

Toegestaan

 Alleen nakweek

Ranitomeya

amazonica

CITES

Toegestaan

Import (vroeger als D. quinquevittatus en D. ventrimaculatus)

benedicta

CITES

Toegestaan

Import

cyanovittata

CITES

Niet toegestaan

 

defleri

CITES

Niet toegestaan

 

fantastica

CITES

Toegestaan

Import

flavovittata

CITES

Toegestaan

Import

imitator

CITES

Toegestaan

Import

reticulata

CITES

Toegestaan

Import

sirensis

CITES

Toegestaan

Import (vroeger als R. lamasi en R. imitator). De ‘nominaat’ variant, die duidelijk op basis van uiterlijke kenmerken te herkennen is, kan alleen van illegale oorsprong komen en is zodoende niet toegestaan.

summersi

CITES

Toegestaan

Import (Vroeger als D. fantasticus)

toraro

CITES

Niet toegestaan

 

uakarii

CITES

Toegestaan

Import (vroeger ook als D. quinquevittatus en D. ventrimaculatus)

vanzolinii

CITES

Toegestaan

Import

variabilis

CITES

Toegestaan

Import

ventrimaculata

CITES

Toegestaan

Import (vroeger ook als D. quinquevittatus en D. duellmani)

yavaricola

CITES

Niet toegestaan

 

Hyloxalinae

Ectopoglossus

Alle soorten

NON-CITES

Toegestaan

 

Hyloxalus

azureiventris

CITES

Toegestaan

Import

 

Overige Hyloxalus soorten:

NON-CITES

Toegestaan

 

Paruwrobates

andinus

CITES

Niet toegestaan

Voorheen als Ameerega onder CITES

 

 

erythromos

CITES

Niet toegestaan

Voorheen als Ameerega onder CITES

 

 

 

whymperi

NON-CITES

Toegestaan

Voorheen Hyloxalus whymperi = NON-CITES

 

 

 

Vorig artikel Statuten Dendrobatidae Nederland
Volgend artikel Bedrijfsmatige Houderij
Printen
64810 Waardeer dit artikel
5.0

Documenten te downloaden

Laatste nieuws

December 2022 December 2022

December 2022

0 68
 • Een eind aan de naamsverwarring
 • Sproeisysteem beveiligen met Shelly 1
 • Planten, het groene geraamte van het paludarium (deel 3)
 • Een goed huwelijk
 • Water
 • Fascinerende voortplantingsstrategieën bij gifkikkers
 • Werkgroep Midden-Nederland
September 2022 September 2022

September 2022

0 37
 • Nieuwe Oophaga
 • Het groene geraamte, deel 2
 • Fruitvliegen kweken
 • Wetenschappelijk nieuws
 • Kikkers en vogels
 • Kikkers in het wild gaan zien?
 • Diploma vakbekwaamheid

Juni 2022

0 698
Showpaludarium in de huiskamer Tad-Pools: ei- en afzetplaatsen voor gifkikkers De randjes, het favoriete plekje De laatste kikkersoort die het nog volhoudt in een hoog Andes-bergbos ...

Maart 2022

0 344
Andinobates supata; een nieuw beschreven gifkikker Parasieten: wat nu? Kweken met P. aurotaenia Bocas del Toro Het Maldonado roodbuikpadje De (on)zin van gutloaden ...

Facebook Home

Megakorting op TerraFile! Het stond al in onze nieuwsbrief en DN magazine van afgelopen december, maar graag vestigen wij nogmaals jullie aandacht op de enorme korting die DN leden krijgen bij gebruik van TerraFile! Dendrobatidae Nederland stond twee jaar geleden op de achtergrond al aan de wieg van dit mooie product. Na twee jaar doorontwikkelen is TerraFile het product verworden waar we altijd al van droomden en waarvan wij de overtuiging hebben dat het een noodzakelijke stap is om onze hobby op de lange duur nog uit te mogen oefenen. Zijn jullie ook al overgestapt? https://www.terrafile.eu/nl/
icon
Dendrobatidae Nederland
23-1-2023
6 0
Jaargang 2022 is nu beschikbaar in onze webshop! https://www.webshop.gifkikkerportaal.nl/DN-Magazine-2022
icon
Dendrobatidae Nederland
22-1-2023
7 0
Beste leden en liefhebbers, Jullie hebben het vast allemaal al gelezen in ons decembermagazine, ofwel op onze website. Toch nogmaals jullie aandacht voor onze symposiumdag op zaterdag 18 maart! Niet alleen zijn er twee interessante lezingen, maar bovenal is er ook onze jaarlijkse Algemene Ledervergadering en een workshop ontlastingonderzoek! Hier het volledige programma: 10:15 Rondreis door Peru - René Boesten 11:15 – 11:30 Korte pauze, incl. koffie en thee 11:30 Natuurconservatie en Mensenrechten - Manon Portos Minetti 12:30 Lunchpauze (op eigen kosten) 13:15 Algemene Ledenvergadering Dendrobatidae Nederland (ALV). 14:30 Workshop Ontlastingsonderzoek bij Kikkers - Merel Visscher & Din van Nieuwenhuijzen 15:30 - 15:45 Afsluiting symposium, napraten in het café https://www.gifkikkerportaal.nl/Symposiumdag/dn-symposiumdag-2023-incl-alv LET OP: vooraf aanmelden voor de workshop is noodzakelijk! Zie website!
icon
Dendrobatidae Nederland
17-1-2023
14 2
Heb je zin en tijd om een drietal maanden te assisteren bij telemetrisch onderzoek aan gifkikkers in Peru, dan is dit je kans! Shirley Jennifer Serrano Rojas werd in 2016 door DN gesponsord om deel te nemen aan een belangrijke expeditie, en is ondertussen een belangrijke persoon geworden in het onderzoek naar gifkikkers en een fantastische persoon om mee samen te werken!
icon
Dendrobatidae Nederland
2-1-2023
13 3
We zijn wederom een nieuwe Hyloxalus-soort rijker geworden. Deze soort uit de Hyloxalus edwardsi-groep gaat door het leven als Hyloxalus jhoncito en is afkomstig van La Quebrada Wolf, Bosques de Galilea, Villarica, Tolima, Colombia, 2,142 m https://bioone.org/journals/herpetologica/volume-78/issue-4/Herpetologica-D-21-00015/The-Enigmatic-Hyloxalus-edwardsi-Species-Group-Anura--Dendrobatidae/10.1655/Herpetologica-D-21-00015.short
icon
Dendrobatidae Nederland
19-12-2022
19 0
Het nieuwste magazine ligt alweer enige tijd bij de drukker en zal hopelijk nog voor de feestdagen in de brievenbus vallen! Maar! Om viermaal per jaar een leuk en gevarieerd magazine aan de leden te kunnen leveren heeft de redactie jouw hulp nodig. Het magazine is namelijk ván en vóór leden. Momenteel zijn wij dringend op zoek naar nieuwe artikelen voor het DN magazine. Of je nu een beginner of een ervaren rot bent in de hobby, dat maakt ons niet uit. Heb je een nieuw paludarium gebouwd en daar foto’s bij gemaakt? Een mooie reis gemaakt waar je ook gifkikkers aantrof? Leuke kweekresultaten? Etc. etc. Alles wat direct over de gifkikkerhobby gaat of er aan relateert is, is waarschijnlijk ook interessant voor andere leden en zouden wij graag in ons magazine willen plaatsen. De redactie zou het heel fijn vinden als jij jouw ervaringen wilt delen. Want we zijn altijd op zoek naar leuke en interessante stukken over de gifkikkerhobby voor in het DN magazine. En als je daarbij passende foto’s hebt zou dit helemaal mooi zijn. Mocht schrijven echt niet iets voor je zijn, maar ben je een fotograaf die mooie foto's met ons wil delen dan houden we ons van harte aanbevolen. We zijn op zoek naar foto’s van diverse soorten kikkers, maar ook foto’s van je mooie terrarium of planten. Wanneer je artikel of foto wordt gebruikt in het magazine zullen we zeker je naam vermelden want ere wie ere toekomt. Mocht je meer informatie willen, of een artikel/foto’s willen aanleveren, neem dan contact op met redactie@gifkikkerportaal.nl
icon
Dendrobatidae Nederland
17-12-2022
25 5
Load more posts Loading
Back To Top