Amfibieën Crisis

Amfibieën Crisis

De laatste jaren is er naast de al bekende bedreigingen zoals habitat vernietiging, vervuiling, faunavervalsing en collecteren voor consumptie en dierenhandel, een nog grotere desastreuze bedreiging voor alle amfibieën ter wereld erbij gekomen. Een schimmel ( Chytrid /Batrachochytrium dendrobatidis),die nu in grote delen van de wereld huishoudt en vele populaties laat uitsterven of decimeert. Zodanig dat met alle andere bedreigingen er gevreesd moet worden dat ongeveer de helft van alle amfibieën de komende tijd zal uitsterven.

Om dit te voorkomen zijn er initiatieven gekomen om het tij te kunnen keren.

 

Door de IUCN (the world conservation union) / Amphibian Specialist Group is in samenwerking met  de WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) de Amphibian Ark (AARK) en de Amphibian Conservation Action Plan (ACAP) opgericht.

De AARK heeft tot doel om amfibieën ex- situ (buiten hun natuurlijk habitat) te gaan beschermen. Zij hebben een lijst samengesteld van ongeveer 500 soorten die extra aandacht krijgen. De ACAP richt zich in situ (in het natuurlijk habitat) om amfibieën daar te beschermen.

 

Daarnaast wordt er een grote campagne dit jaar (2008) gestart om de publieke opinie van dit grote probleem op de hoogte te stellen en natuurlijk moeten er fondsen gevonden worden om dit alles te bekostigen.

 

2008 is hiertoe uitgeroepen als                   2008 Year of the Frog!

 

Dit in Nederland op 30 januari van start gegaan in Artis, de dierentuin van Amsterdam. In Nederland geven alle dierentuinen, welke verenigd zijn in de NVD (nederlandse vereniging van dierentuinen) aandacht in hun parken aan deze campagne. Naast voorlichting aan het publiek, is het inzamelen van geld voor de AARK en ACAP projecten van groot belang.

Dendrobatidae Nederland steunt als de nederlandse kikkervereniging natuurlijk dit initiatief. DN gaat deze campagne ook promoten op de symposiumdag, de kikkerdagen, in het magazine en op de DN website. Op de kikkerdag zal gecollecteerd worden voor de actie, maar mocht u nu al geld willen overmaken voor deze belangrijke actie, kunt u dit doen op het volgende rekening nummer:

 

3473 4 36 43

Dendrobatidae Nederland

Olterdissenstraat 4
6191 BZ Beek LB
Nederland

IBAN : NL23 RABO 0347 3436 43
BIC : RABONL2U

Gaarne onder vermelding van “Amfibieën Crisis”

 

 

Bij voorbaat al hartelijk dank voor uw bijdrage!!!

 

Voor verdere informatie kunt u deze websites bezoeken:

NVD (Nederlandse Vereniging van Dierentuinen)

EAZA (European Aquariums and Zoo Association)

WAZA (World Association of Zoo and Aquariums)

 

 

Amphibian Ark

Amphibian Specialty Group

 

 

 

 

Het Amphibian Ark project

 

De bedoeling van dit project is om amfibieën in gevangenschap op te vangen in gecontroleerde omstandigheden (bio – secure). Waarom dit en niet beschermen in de vrije natuur? Er zijn een aantal soorten die door als er nu niet gehandeld wordt binnen zeer korte tijd uitsterven.

Een lijst van 500 soorten amfibieën van de gehele wereld is opgesteld en deze soorten zullen in dierentuinen en andere instituten over de gehele wereld worden opgevangen. Zij komen te wonen in aangepaste zeecontainers waar zij zodanig verzorgt worden zonder dat zij contact met de buitenwereld kunnen hebben en de buitenwereld kunnen besmetten of dat zij besmet kunnen worden. In Nederland zal dit zeker in Artis en Blijdorp gaan gebeuren. Dit gebeurt achter de schermen en is niet voor publiek zichtbaar. Zodra dit een aanvang heeft genomen zullen we als DN hier natuurlijk zeker over berichten.

In het volgende DN magazine wordt hier een groot artikel aangewijd.

 

Verder heeft David Attenborough een brief geschreven om aandacht voor de crisis te vragen, hieronder de nederlandse vertaling:

 

Bijna iedereen kan kikkers en padden herkennen. Het zijn die buitengewone gewervelde dieren, welke van een ei tot een volwassen dier metamorfoseren. Dit opmerkelijke proces speelde een essentiële rol voor deze dieren in het bereiken van het land. Het toont een verkorte evolutie aan, die in een paar weken wordt samengeperst en veel tot onze verbeelding spreekt.

 

Vandaag de dag kunnen amfibieën in enorme verscheidenheid worden gevonden en zij bezetten vele habitats, van water en of land (behalve de oceanen en de bevroren polaire gebieden). Zij zijn zo vertrouwd voor de meeste mensen, dat zij in vele culturen, een plek hebben in mythen, legenden en in vele volksverhalen. En er is nog veel meer voor ons om over hen te leren, ook nu worden er nog nieuwe soorten ontdekt.

 

Maar nu wordt hun habitat vernietigd met een dergelijke snelheid, dat nu vele soorten kunnen verdwijnen alvorens wij hebben ontdekken dat zij überhaupt bestaan.

 

Besmettingen met een chytridschimmel, waarvoor er geen goede behandeling is, verspreidt zich op dit moment snel om zich heen en bedreigt volledige populaties van vele soorten amfibieën. Er is zo de reële mogelijkheid, dat veel soorten van een volledige categorie van dieren wereldwijd uitsterven - tenzij wij bereid zijn om snel maatregelen te treffen.

De wetenschap heeft aangetoond, door in gevangenschap te fokken met deze dieren, dit als één van de belangrijkste en aangewezen manier is, om de gevolgen van deze crisis te vertragen.

 

De geselecteerde soorten, die in gunstige condities ex-situ worden gekweekt, kunnen zich voortplanten en voortleven zodanig, dat deze populaties in veilige omstandigheden in het wild kunnen worden teruggezet.

De IUCN  Amphibian and Conservation Breeding Specialist Group en van de World Association  of Zoos and Aquariums hebben daarom de Amphibian Ark gelanceerd om dergelijke ex-situ projecten overal rond de wereld te steunen. De wereldwijde dierentuinen en aquaria gemeenschap hebben deze uitdaging met enthousiasme aangenomen en faciliteiten en kweekomstandigheden binnen hun instellingen verstrekt. Maar de implementatie vraagt financiële en politieke steun van alle delen van de wereld

 

Daarom nodig ik iedereen van harte uit om zich aan te sluiten bij de wereldwijde campagne

“2008 het Jaar van de Kikker”.

Het hoofddoel is het geven van publieke voorlichting en begrip te kweken over de amfibieën  uitsterving crisis. De fondsen die deze campagne opleveren, zullen wereldwijd de Aark- coördinatieactiviteiten ondersteunen en regionale initiatieven zoals reddingen, opleidingsworkshops, en beheerde centra financieren. Door het creëren van geldfondsen zal ook de overleving van de overblijvende wilde populaties ook na 2008 gewaarborgd worden.

 

 

Heer David Attenborough Patroon van “2008 het Jaar van de Kikker” 

(foto BBC)

 

 

 

 

Message from Sir David Attenborough:

Almost everyone can recognise frogs and toads. They are those extraordinary vertebrate animals which change from egg to adult by undergoing metamorphosis. This remarkable process played a crucial part in these animals’ pioneering invasion of the land. It demonstrates evolution compressed into just a few weeks and it sparks our imagination.

Today, amphibians can be found in enormous variety and occupy a wide range of water and land habitats – except for the oceans and the frozen polar regions.   They are so familiar to most people that they have become part of the myths, legends, and folk tales of many cultures. And there is still much more for us to learn about them for new species are being discovered even today.

Yet their habitats are being destroyed at such a speed that now many species may disappear before we even discover that they exist.

Infections of chytrid fungus, for which there is no known cure, are today spreading rapidly and threatening entire species. There is thus the real possibility that much of an entire category of animals may become extinct worldwide – unless we prepare to act quickly. Captive breeding has been shown by the scientific community to be one of the most important and appropriate ways to slow down the effects of this crisis.

Selected species, bred in favorable ex-situ conditions, can multiply and prosper to such an extent that populations can be released into secure environments in the wild. The IUCN Amphibian and Conservation Breeding Specialist Groups and the World Association of Zoos and Aquariums have therefore launched The Amphibian Ark to support such ex-situ projects around the world. The global zoo and aquarium community have taken on this challenge with enthusiasm and are providing appropriate facilities and breeding grounds within their institutions. But implementation calls for financial and political support from all parts of the world.

I, therefore, extend a warm invitation to all of you to join the 2008 Year of the Frog global campaign. Its main goal is to generate public awareness and understanding of the amphibian extinction crisis. The funds raised from this worldwide campaign will help support AArk coordination activities and finance regional initiatives such as rescues, training workshops, and cooperatively managed centres. It will also ensure the sustainability of surviving populations by creating a cash fund that will extend far beyond 2008.

Without an immediate and sustained conservation effort to support captive management, hundreds of species of these wonderful creatures could become extinct in our own lifetime.

Sir David Attenborough
Patron, 2008 Year of the Frog

Reacties zijn enkel zichtbaar voor geregistreerde gebuikers.

Theme picker

Back To Top