Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

 Huishoudelijk Reglement

Dendrobatidae Nederland
 
 
 
 
Artikel 1 Lidmaatschapsgeld

1. De hoogte van het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
2. Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 25,- per jaar, voor leden die in Nederland wonen en € 32,- voor leden buiten Nederland wonen.
3. Het lidmaatschapsgeld voor Nederlandse leden loopt via een automatische incasso. Deze incassorun wordt elk jaar in januari gedraaid. Mocht de incassorun misgaan, dan ontvangt men een betalingsherinnering met acceptgiro. Hiervoor wordt € 2,50 extra in rekening gebracht. Is voor 1 maart niet betaald, dan wordt men uitgeschreven en ontvangt men geen magazines meer. Buitenlandse leden dienen hun lidmaatschapsgeld voor 1 maart te hebben overgemaakt.
4. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per E-mail bij de ledenadministratie uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar te geschieden.
5. Ere-leden zijn na het verlenen van deze titel voor enkele jaren vrijgesteld van het betalen van lidmaatschapsgeld. De duur van de vrijstelling van lidmaatschapsgeld wordt door het bestuur bepaald en toegewezen. Daarna betalen zij net als alle leden lidmaatschapsgeld. Een ere-lid kan lid zijn van DN, maar dit is niet verplicht.
 
 
Artikel 2 Taken van het bestuur
 
1.    Taken voorzitter:
·         Zit de vergaderingen en algemene ledenvergadering voor.
·         Leidt de vergadering en zorgt voor een ordelijk verloop van de vergadering.
·         Is het officiële aanspreekpunt van de vereniging en ook voor de bestuursleden.
2.    Taken secretaris:
·         Is het aanspreekpunt van de vereniging voor de leden.
·         Verwerkt de binnen gekomen mail/post.
·         Regelt de coördinatie en planning van verenigingsactiviteiten, kan echter een gedeelte van deze werkzaamheden delegeren.
·         Stelt het jaarverslag op.
·         Maakt notulen van de vergaderingen en algemene ledenvergadering.
·         Stelt in samenwerking met de overige bestuursleden de agenda en de notulen vast.
3.    Taken penningmeester:
·         Beheert de financiën van de vereniging.
·         Is verantwoordelijk voor de inkomsten.
·         Is voor het gevoerde financiële beleid verantwoording schuldig aan het bestuur en aan de kascommissie.
·         Is aanspreekpunt van de vereniging aangaande financiële zaken.
4.    Onder de algemene leden worden de volgenden taken verdeeld:
·         Ledenadministratie: het verzorgen van de ledenadministratie, aanmeldingen, wijzigingen en afmeldingen. Nazendingen van het DN magazine.
·         Redactie: de redactie is autonomen in het opstellen en (op)maken van het DN magazine. Eén bestuurslid is echter redactielid en contactpersoon voor de redactie.
·         Evenementen: het coördineren van de kikkerdag en symposiumdag.
·         Werkgroepen: aanspreekpunt zijn voor de werkgroepen.
·         Coördinator van de website.
 
 
Artikel 3 Vergaderingen bestuur

1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste 2 keer per jaar, tenzij er geen agendapunten zijn. Verder zo vaak als twee bestuursleden of de voorzitter dit nodig achten.
2. Alle bestuursleden worden geacht de vergadering bij te wonen.
3. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.
4. Van de vergadering worden notulen opgemaakt.
5. Urgente zaken, lopende kwesties kunnen ook via het besloten bestuursforum besproken/besloten worden.
6. Over de totstandkoming van besluiten vindt stemming plaats.
7. Er is een meerderheid nodig om een besluit doorgang te laten vinden.
Bij gelijke stemming, beslist het dagelijks bestuur.
8. Van de uitkomst van elke stemming wordt melding gedaan in de notulen.
 
 
Artikel 4 Commissies en werkgroepen
 
1.    Het bestuur is bevoegd ter behartiging van bepaalde belangen commissies of werkgroepen in het leven te roepen.
2.    Een wettelijke vereiste is het instellen van een kascontrole commissie.
Kascontrole commissie:
De kascontrole commissie controleert jaarlijks het financieel beheer (jaarrekening en onderliggende stukken) van de vereniging en doet hier tijdens de algemene ledenvergadering verslag over.
De commissie bestaat uit twee leden (niet zijnde bestuursleden), die worden benoemd door de algemene ledenvergadering voor een periode van twee jaar. Elk jaar treed een lid af en wordt een nieuw lid benoemd.
De commissie wordt door penningmeester uitgenodigd als de jaarrekening gereed is. Ze controleert de financiële administratie en de liquide middelen om zich zo een beeld hierover te kunnen vormen. Verder bepaalt ze steekproefsgewijs of de inkomsten juist zijn geboekt en de uitgaven verantwoord zijn.
Punten van aandacht zijn: banksaldi, kasgelden, nota’s van uitgaven, lidmaatschapsgelden van leden. Na afloop geeft zij hun bevindingen weer in een beknopt verslag en licht dit toe in de algemene ledenvergadering.
3.    Werkgroepen met bepaalde thema’s en taken kunnen in het leven geroepen worden om het bestuur bij de uitvoering van diverse verenigingstaken te ondersteunen. Via het forum en het magazine worden oproepen voor vrijwilligers van de diverse werkgroepen gedaan.
Iedere werkgroep heeft een coördinator en eventueel enkele werkgroep leden. De coördinator is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de werkgroep en voor de terugkoppeling naar het bestuur.
 
 
Artikel 5 Onkosten
1.    Onkosten, voor de vereniging gemaakt, door bestuursleden en andere, door het bestuur aan te wijzen leden, worden vergoed. Voor een eventuele onkostenvergoeding is vooraf overleg nodig met de penningmeester.
Voor reiskosten geldt de fiscale vergoeding.
 

Artikel 6 Kikkerdag
 
1.   DN organiseert twee keer per jaar een kikkerdag. Dit is een internationale kikkerbeurs
voor kikkerliefhebbers, met particuliere stands met nakweekkikkers, commerciële stands met nakweekkikkers, planten, terraria en aanverwante artikelen, boeken,  voedseldieren e.d. Hiervoor gelden de volgende regels:
2.    Geen verkoop van soorten dieren anders dan nakweekkikkers en voedseldieren voor kikkers. 
3.    Geen verkoop van planten en andere artikelen door particulieren, wil men deze aanbieden dan kan een commerciële stand aangevraagd worden.
4.    Wildvangkikkers zijn niet toegestaan. 
5.    1 Kikker per bakje. 
6.    Bakjes mogen niet geopend worden.
7.    Kikkers dienen van, naar en op de beurs vervoerd te worden in het donker en bescherm tegen plotselinge temperatuurswisselingen d.m.v. tempexdoos, koelbox, koeltas of vergelijkbaars.
8.  Particulieren mogen maximaal 10 bakjes voedseldieren en of 10 stekjes aanbieden. 

Artikel 7 Rechtspraak
 
1. In het algemeen zal strafbaar zijn; handelen of nalaten in strijd met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2. In geval van een overtreding, als bedoeld in het eerste lid kunnen de volgende straffen worden opgelegd:
a. berisping;
b. ontzetting uit het lidmaatschap (royement).
3. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de Statuten, Reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten (na een veroordeling of schikking), wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave van reden(en) van het besluit in kennis gesteld. Een royement is voor de duur van vijf jaar. Bij een tweede royement is het een royement voor het leven.
 
 
Artikel 8 Wijziging Huishoudelijk Reglement
 
1. Het Huishoudelijk Reglement dient in overeenstemming te zijn met de Statuten van de vereniging.
2. Het Huishoudelijk Reglement dient te worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering of een stemming via de website.
4. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement dient schriftelijk of per mail voorzien van een toelichting ingediend te worden bij het bestuur. Afhankelijk van het moment van indiening kan besloten worden als het kort voor de algemene ledenvergadering is om het voorstel daar te bespreken en wordt het voorstel als agendapunt opgenomen, anders wordt het voorstel via een poll op de website in stemming gebracht. Het voorstel wordt dan in het eerst volgende DN magazine gepubliceerd om alle leden hier over te informeren met de vermelding dat men via een poll op de website zijn stem uit kan brengen of schriftelijk, met vermelding van het sluitingstermijn van de stemming.
5. Bij een meerderheid van stemmen wordt het huishoudelijk reglement aangepast.
6. Het Huishoudelijk Reglement wordt gepubliceerd op de website van de vereniging.
 
Artikel 9 Slotartikel
 
1.    In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het algemeen bestuur.
2.    Leden kunnen voer dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur. Leden kunnen volgens de procedure genoemd in artikel 9 een algemene ledenvergadering bijeen roepen indien ze een dergelijk besluit met andere leden willen bespreken.
 
 
 
Reacties zijn enkel zichtbaar voor geregistreerde gebuikers.
Back To Top