Red Ranitomeya fantastica ‘nominaat’!

Red Ranitomeya fantastica ‘nominaat’!

(NL / EN below)

Locatie: Micaela, departement Loreto, Peru
Partner: Plant for Future
Wanneer: 2023
Donatie: € 16.384,69
Website: https://plantforfuture.org/unser-impact-in-peru/
DN magazine: verwachte publicatie in 2023/2024

Na de ontdekking en beschrijving van Ranitomeya fantastica door Boulenger in 1883, is de toen beschreven variant van deze soort onopgemerkt gebleven tot z’n herontdekking in 2011. De locatie waar Boulenger de dieren toen verzamelde was al decennia ontbost, en ook de plaats van herontdekking bleek in 2021 ernstig bedreigd te worden met garantie tot uitroeiing van deze variant als gevolg. Enkele liefhebbers hebben daarna de handen ineengeslagen onder de vlag van de Duitse NGO Plant for Future om deze dieren te redden.

In 2022 is er een begin gemaakt met de acquisitie van land. Voor drie stukken land van in totaal 40 hectaren zijn de contracten getekend en zodoende voorlopig veiliggesteld. In de komende maanden is het van belang dat de betalingen voor dit land worden afgerond. Daarvoor zijn nog de nodige financiële middelen noodzakelijk. De kosten voor aankoop, onderhoud en bescherming liggen op pakweg 5000 euro per hectare. Als Dendrobatidae Nederland gekozen voor een bijdrage van € 5000,- om één hectare te financieren vanuit ons donatieprogramma. Om nog minimaal een tweede hectare vanuit de kikkergemeenschap te kunnen financieren is er een fondsenwervingsactie opgezet. Deze actie is op 8 mei 2023 ten einde gekomen. Daarbij is meer dan € 11.000 opgehaald en ons doel dus ver overtroffen. Het totaal gedoneerde bedrag is uitgekomen op € 16.384,69. Plant for Future is enorm blij met de aanzienlijke bijdrage die DN namens een zeer internationaal kikkergemeenschap heeft mogen doneren. Donaties stroomden binnen uit alle hoeken van de wereld. Via DN hebben vele hobbyisten laten zien tot wat ze gezamenlijk in staat zijn.

Om het reservaat te beschermen zal er een parkwachter worden aangesteld om eventuele illegale activiteiten te detecteren, ongewenste bezoekers weg te houden, paden te onderhouden en verslag uitbrengen aan Plant for Future. Herbebossing zal ook een belangrijk deel uitmaken van de beschermingsmaatregelen, zodat ontboste gedeelten van de aangekochte grond opnieuw kunnen uitgroeien tot geschikt habitat of bufferzone voor het gebied. Ook kunnen hiermee stukken bos opnieuw verbonden worden. Het volledige meerjarenplan van Plant for Future is ter inzage opvraagbaar bij onze secretaris.

Aanvullende donaties kunnen nog altijd gedaan worden via onze webshop, door het artikel 'DN donatieprogramma' één of meerdere keren af te rekenen.

Wil je een sponsorfactuur op naam van de zaak omdat het bij de belasting aftrekbaar is? Neem dan contact op met penningmeester@gifkikkerportaal.nl

____________________________________________

Save Ranitomeya fantastica 'nominal'!

Location: Micaela, departement Loreto, Peru
Partner: Plant for Future
When: 2023
Donation: € 16.384,69
Website: https://plantforfuture.org/unser-impact-in-peru/

After the discovery and description of Ranitomeya fantastica by Boulenger in 1883, the then described morph of this species went unnoticed until its rediscovery in 2011. The location where Boulenger then collected the animals had been deforested for decades, and also the site of its rediscovery turned out to be under serious threat in 2021, with a guarantee for the eradication of this morph as a result. A few enthusiasts then joined forces under the banner of the German NGO Plant for Future to save these animals.

In 2022, a start was made with the acquisition of land. Contracts have been signed for three pieces of land totaling 40 hectares and thus provisionally secured. In the coming months it is important that the payments for this country are completed. The necessary financial resources are still necessary for this. The costs for purchase, maintenance and protection are roughly 5,000 euros per hectare. Dendrobatidae Netherlands chose to contribute € 5000 to finance one hectare from their donation program. A fundraising campaign has been set up to be able to finance at least a second hectare in the name of the frog community. This fundraiser ended on May 8, 2023. More than € 11,000 was raised and our goal was therefore far exceeded. The total donated amount came to € 16,384.69. Plant for Future is very pleased with the significant contribution that DN has been able to donate on behalf of a very international frog community. Donations poured in from all over the world. Through DN, many hobbyists have shown what they are capable of together.

To protect the reserve, a park ranger will be appointed to detect any illegal activity, keep unwanted visitors away, maintain trails and report to Plant for Future. Reforestation will also be an important part of the protection measures, so that deforested parts of the purchased land can re-grow into suitable habitat or buffer zone for the area. Patches of forest can also be reconnected by reforestation. The full multi-year plan of Plant for Future is available by request from our secretary.

Additional donations can still be made via our webshop, by paying the article 'DN donatieprogramma' one or more times.

Do you want a sponsor invoice in the name of the company because it is tax deductible? Please contact penningmeester@gifkikkerportaal.nl

 

 

DN donatieprogramma

Het werk van Mathieu Woldhuis, onze oud-secretaris en onder meer bekend van de oprichting van het eerste echte kikkerreservaat ter wereld, lag aan de basis van ons huidige DN-donatieprogramma. Sinds 2008 hebben wij deze activiteiten verder ontwikkeld en steunt Dendrobatidae Nederland meerdere grote en kleine projecten ten behoeve van onderzoek, conservatie en exploratie.

Vanuit verschillende partners en wetenschappers ontvangen wij nog geregeld projecten die onze aandacht en financiële steun verdienen. Gelukkig juichen veel van onze leden deze initiatieven toe, waardoor een lidmaatschap van Dendrobatidae Nederland niet alleen van waarde is voor de individuele gifkikkerhouder maar ook voor de wereldwijde natuur. Dankzij deze activiteiten hebben wij zowel landelijk als internationaal een goede naam gekregen en worden wij als serieuze gesprekspartner gezien op het gebied van natuurbehoud.

Sinds het begin van ons donatieprogramma schenken wij jaarlijks tussen de €2000,- en €5000,- aan verschillende projecten. Het exacte bedrag hangt daarbij altijd af van onze draagkracht en de ingediende financieringsverzoeken. De gemiddelde uitgaven lagen hiermee rond de €4000,- per jaar, waarmee gemiddeld 10 tot 15% van de lidmaatschapsgelden aan conservatieprojecten werd besteed. Ook in de toekomst willen wij ons DN donatieprogramma graag blijven voortzetten zodat wij nog vele projecten kunnen ondersteunen. Als u graag meehelpt om de habitat van uw favoriete dieren te beschermen dan kunt u vandaag nog een project selecteren en een zelfgekozen bedrag doneren via onze webshop.

Namens de gifkikkers bedanken wij u daarvoor hartelijk!

Back To Top