Bedrijfsmatige Houderij

Bedrijfsmatige Houderij

(Premium)

Bedrijfsmatige Houderij, wat het voor ons betekent

De Wet Dieren, en het hieruit voortkomende Besluit Houders van Dieren (HvD), bestaat al een tijd. In 2012 heeft toenmalig Staatssecretaris Henk Bleker navolging gegeven aan de wens om het Nederlandse beleid over de dierhouderij overzichtelijker te maken. Doordat de Wet Dieren voorziet in een integraal wettelijk kader, is het sindsdien voor vele instanties eenvoudiger om te achterhalen aan welke regelgeving zij moeten voldoen. Ook is het voor handhavende organisaties beter mogelijk om verboden handelingen met dieren te bestraffen[1].

Het Besluit HvD is wettelijk geldend, en voor hobbymatige dierhouders op verschillende manieren relevant. Zo geeft het bijvoorbeeld aan dat de huisvesting van dieren moet passen bij hun fysieke behoeftes en gedragingen, en welke voorwaarden er gelden voor het fokken met dieren. De regeling stelt ook eisen aan personen die in dieren handelen.

Aan deze bedrijfsmatige houders worden strengere eisen gesteld dan aan particuliere houders omwille van een aantal redenen[2]. Zo stelt de nota van toelichting bij het Besluit HvD dat dierverkopers een belangrijke voorbeeldfunctie dragen. Zij dienen zich hiervan bewust te zijn en nieuwe dierhouders ook te doen beseffen dat het houden van dieren een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Dit vraagt niet enkel om een goede voorlichting over de algemene eigenschappen van de dieren, maar ook om het aanwakkeren van het lerend vermogen bij nieuwe houders[3]. Specifieke vraagstukken die bij het houden van de betreffende dieren kunnen spelen, komen zo niet telkens terug bij de verkoper. Hiernaast draagt dit uiteindelijk ook bij aan het maatschappelijk besef dat een gedegen kennis en kunde nodig is om goed voor dieren te zorgen.

Naast het stimuleren van een functie als maatschappelijk rolmodel, wil het Besluit HvD met de extra eisen voor bedrijfsmatige dierhouders ook misstanden bij de handel in dieren voorkomen. Dierenwelzijn is een kwetsbare waarde, welke enkel kan worden beschermd door de maatschappij als geheel. Bij de handel vanuit winstbejag is het echter denkbaar dat dierenwelzijnsaspecten een lagere prioriteit krijgen omwille van kostenbesparing of onderlinge concurrentie tussen handelaren[3]. Door te voorzien in de mogelijkheid om handel in dieren te bedrijven, maar omwille van het dierenwelzijn tegelijkertijd ook eisen te stellen aan de wijze waarop dit plaatsvindt, probeert de Nederlandse overheid te voorkomen dat deze twee belangen met elkaar gaan wedijveren.


Eisen bedrijfsmatige dierhouders

Bedrijfsmatige dierhouders moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten zij ten eerste 

 

Premium artikel.
Het vervolg van dit artikel is alleen te lezen wanneer u als DN lid bent ingelogd.

Lees verder....

Reacties zijn enkel zichtbaar voor geregistreerde gebuikers.
Back To Top