Behoud van bostypen voor gifkikkers

Behoud van bostypen voor gifkikkers

Locatie: Manu National Park, departement Madre de Dios, Peru
Partners: Olivia Hill, CREES Foundation
Wanneer: 2014
Donatie: € 465,-
Medefinancierend partners: Diverse mensen die hebben bijgedragen aan de online fondsenwerving
Website: https://crees-manu.org
DN magazine: december 2016 – p. 28-31

 

Het onderzoek van Olivia Hill kwam bij toeval op het pad van DN door een fondsenwerving waarvoor aandacht werd gevraagd op Facebook. Al snel zagen we dat haar onderzoek binnen onze doelstellingen viel. Het doel was specifiek om de waarde te bepalen van het behoud van verschillende types bos met een verschillende voorgeschiedenis van verstoring. Vier kikkersoorten zijn daarbij als indicator gebruikt: Ameerega macero, Ameerega hahneli, Allobates trilineatus en Allobates conspicuus. De belangrijkste doelstellingen van het project waren om per soort de voorkeur voor het leefgebied en de tolerantie voor verstoring te analyseren. Daarvoor was het nodig om gegevens te verzamelen over hun aanwezigheid, aantallen en populatiedichtheid binnen drie types bos met verschillende niveaus van menselijke verstoring: selectief gekapt primair bos (SGP), gedeeltelijk gekapt regenererend bos (GGR) en volledig gekapt regenererend bos (VGR). Van elke soort werd de populatiedichtheid geschat per type bos en geanalyseerd hoe hun aantallen worden beïnvloed door het type bos, de afstand tot de belangrijkste waterlopen en de aanwezigheid van kleinere tijdelijke stroompjes.

Steun:

Onze gedoneerde € 465,- werd gebruikt voor uitrusting, transport en levensonderhoud.

Opbrengst:

De vergelijkbare populatiedichtheid van Ameerega macero in primair en secundair bos en de grote aantallen Ameerega hahneli in VGR bos, laten zien dat secundair en regenererend bos van grote waarde zijn voor het behoud van specifieke soorten Dendrobatidae.

Het niveau van de biodiversiteit in secundaire bossen is variabel en afhankelijk van de landschappelijke context en geschiedenis. Dendrobatidae worden beschouwd als specialisten wat betreft hun leefgebied, maar ze zijn hier te vinden in verstoorde habitats van het Manu Learning Centre Reserve. Ameerega hahneli zijn niet aangetroffen in het minst verstoorde leefgebied, maar deze soort was vooral aanwezig in VGR bos, wat suggereert dat dit regenererende regenwoud meer aangepast is aan de behoeften aan habitat en voedsel dan het aangrenzende primaire bos.

In het kader van dit onderzoek kan gesteld worden dat Ameerega macero een generalist is, die kan gedijen in zowel het bostype SGP als in GGR en in mindere mate VGR.

Algemene patronen bij de aanwezige aantallen Dendrobatidae en de betekenis van het type bos, afstand en tijdelijke stroompjes, weerspiegelden zich niet in patronen op soortspecifiek niveau. Er is een grote variatie in de habitateisen van amfibieën en het gebruik van secundaire bossen. Om die reden zijn niet alle soorten even bruikbaar als indicator en kan niet één enkele soort amfibie als indicator fungeren voor de waarde van secundaire bossen voor de instandhouding van alle soorten amfibieën. Wel is duidelijk geworden dat op soortspecifiek niveau secundair en regenererend bos van significante waarde kunnen zijn voor conservatie.

DN donatieprogramma

Het werk van Mathieu Woldhuis, onze oud-secretaris en onder meer bekend van de oprichting van het eerste echte kikkerreservaat ter wereld, lag aan de basis van ons huidige DN-donatieprogramma. Sinds 2008 hebben wij deze activiteiten verder ontwikkeld en steunt Dendrobatidae Nederland meerdere grote en kleine projecten ten behoeve van onderzoek, conservatie en exploratie.

Vanuit verschillende partners en wetenschappers ontvangen wij nog geregeld projecten die onze aandacht en financiële steun verdienen. Gelukkig juichen veel van onze leden deze initiatieven toe, waardoor een lidmaatschap van Dendrobatidae Nederland niet alleen van waarde is voor de individuele gifkikkerhouder maar ook voor de wereldwijde natuur. Dankzij deze activiteiten hebben wij zowel landelijk als internationaal een goede naam gekregen en worden wij als serieuze gesprekspartner gezien op het gebied van natuurbehoud.

Sinds het begin van ons donatieprogramma schenken wij jaarlijks tussen de €2000,- en €5000,- aan verschillende projecten. Het exacte bedrag hangt daarbij altijd af van onze draagkracht en de ingediende financieringsverzoeken. De gemiddelde uitgaven lagen hiermee rond de €4000,- per jaar, waarmee gemiddeld 10 tot 15% van de lidmaatschapsgelden aan conservatieprojecten werd besteed. Ook in de toekomst willen wij ons DN donatieprogramma graag blijven voortzetten zodat wij nog vele projecten kunnen ondersteunen. Als u graag meehelpt om de habitat van uw favoriete dieren te beschermen dan kunt u vandaag nog een project selecteren en een zelfgekozen bedrag doneren via onze webshop.

Namens de gifkikkers bedanken wij u daarvoor hartelijk!

Back To Top