A.I.D. op bezoek
Categorieën: Wetgeving, Kikkers

A.I.D. op bezoek

De Algemene Inspectie Dienst op bezoek bij de werkgroep Amsterdam

 

Op 19 mei  2005 waren er twee mensen van AID op bezoek bij de afdeling Amsterdam van Dendrobatidae Nederland, om iets te vertellen over hun werk en meer in het bijzonder over de wetten en regels die voor onze hobby van belang zijn. Peter IJzerman en Robbert Kurpershoek hadden deze avond prima georganiseerd. Door de avond een aantal malen goed onder de aandacht te brengen op het forum van DN, was er een redelijke opkomst.

IMG_1477.JPG

 

Bovendien waren er nog twee mensen aanwezig van de dierentuin uit Antwerpen om na de lezing van AID iets te vertellen over de opvang van de in oktober 2004 in beslag genomen 600 pumilio’s.

Nadat een ieder zich had voorzien van een drankje en elkaar gesproken had, vooral het laatste is altijd leuk en nuttig van deze bijeenkomsten, werd de werkgroep avond geopend door Peter.

Voordat de echte lezing begon, kwam een controle van de AID op de kikkerdag in Haarlem van een paar jaar geleden ter sprake. Hun indruk was toen dat de overdrachtspapieren matig gebruikt werden en de wettelijke vereiste administraties ronduit slecht werden bijgehouden.

Onze voorzitter stipte aan dat informatie over wetgeving op onze website is te vinden en dat zijn indruk is, dat in ieder geval de overdrachtspapieren nu veel vaker worden gebruikt.

 

Een andere vraag die uit de zaal kwam was: wie er nu eigenlijk verantwoordelijk is bij een bewust onjuist ingevuld overdrachtspapier? Die verantwoordelijkheid ligt bij de verkoper, want die pleegt valsheid in geschriften.

Na deze discussie begint de eigenlijke lezing.

De AID is verdeeld in drie afdelingen; west, noordoost en zuid.

Er is een groendesk voor informatie; telefoon 030-6692640 en een meldkamer die telefonisch te bereiken is onder nr. 045-54662030.

De AID controleert de uitvoering van de internationale (CITES) en nationale (flora en faunawet) wetgeving. In het bijzonder planten, dieren en producten daarvan, die vallen onder bijlage I – CITES (met uitsterven bedreigd; geen handel), bijlage II - CITES (bedreigd, wel handel maar uitsluitend met in en uitvoervergunningen) en bijlage III – CITES (rede tot bezorgdheid, de handel wordt in de gaten gehouden) en de Flora en Faunawet.(inheemse planten en dieren).

De Nederlandse flora en faunawet is in de plaats gekomen van de jachtwet, de vogelwet en de natuurbeschermingswet.

Mensen die voor de AID gaan werken krijgen een gedegen opleiding in het determineren van planten, dieren en producten waarin plantaardig of dierlijk materiaal is verwerkt b.v. ivoor, souvenirs en Chinese medicamenten. Als de AID er toch zelf niet uitkomt wordt er een beroep gedaan op specialisten. De AID werkt samen met de politie, de douane en de marechaussee en houdt zich in eerste lijn bezig met de controle van de buitengrenzen, met name Schiphol en de havens. In de tweede lijn is de controle vooral gericht op handel (de im- en exporteurs) op handelaren en op vergunninghouders van bijlage I dieren of planten.

Verder adviseert de AID soms het CITES bureau bij de aanvraag van vergunningen.

In de lezing wordt ons een aantal gevallen van illegale praktijken getoond o.a. Chinese medicamenten, die verboden gemalen tijgerbotten of neushoornhoorn bevatten, ivoor en kaviaar (wat is dat duur spul). Daarnaast ook planten en dieren o.a. Mexicaanse artisjok,   cactussen, orchideeën en pijlgifkikkers.

E r waren al een aantal schriftelijke vragen gegeven door de voorzitter, waarop gezien de tijd beknopt op wordt geantwoord;

·                    Vroeger zijn vele kleine dendrobaten uit Peru legaal geïmporteerd onder de naam Dendrobates ventrimaculatus. Later is dit soort verder opgesplitst in bijvoorbeeld imitator, vanzolinii, lamasi en variabilis. Hoe is nu de status van deze dieren?

Alle dendrobaten vallen onder bijlage II, dus ook nieuwe soorten.

De AID is niet erg geïnteresseerd in makkelijk te kweken soorten, maar des te meer in de moeilijke b.v. pumilio’s, histrionicus, lehmani en granuliferus, omdat bij het opduiken van deze soorten illegale handel zeer waarschijnlijk is.

 

·                    Er worden in Nederland en in Duitsland in redelijke mate Dendrobates pumilio nakweek dieren aangeboden. Zeker van de varianten Blue Jeans, Bri Bri, Colon en Bastimentos. Zijn alleen overdrachtspapieren van deze dieren voldoende om deze nakweek dieren in Nederland te houden?

Nee, de dieren blijven illegaal.

 

·                    Van welke soorten is de AID ervan overtuigd dat deze dieren nooit legaal Europa binnen zijn gekomen?

Er is een database waarin alle legale importen zijn opgenomen, dus bij twijfel kan gecontroleerd worden.

 

·                    Wat gebeurt er als er bij iemand dieren in beslag worden genomen:

-         hoe is de opvang na in beslagname geregeld?

-         wat zijn de boetes?

-         welke dieren worden in beslag genomen; alleen de verdachte dieren of de gehele collectie?

Er zit maximaal 12 uur tussen in beslag name en overdracht. De dieren of planten worden overgedragen aan LASER, die heeft contracten met instellingen voor een goede opvang. Voor kikkers b.v. met Iguana reptielenzoo in Vlissingen.

Boetes zijn heel divers hangt af van opzet/goeder trouw, aantallen en privé of handel.

Als de AID bij iemand komt worden alleen die dieren in beslag genomen waarmee de strafbare feiten zijn gepleegd,

 

·                    Is er een toename te zien in de overtredingen mbt het houden van Dendrobatidae?

Is dit alleen in Nederland of is dit ook in het buitenland te zien?

Er is geen toename te constateren, soms een grote zaak zoals nu in België, dan weer een hele tijd niets.

 

·                    Hoe is de juridische status van kleur varianten van Dendrobatidae kikkers? Wetenschappelijk  wordt hier geen onderscheid in gemaakt. Op export / CITES lijsten wordt dit ook niet vermeld.

Geen onderscheid kleurvarianten vallen gewoon onder de soort.

 

·                    Aan welke eisen moet een administratie voldoen?

Als houder van een beschermde diersoort, vallend onder bijlage B verordening EG 338197 (alle Dendrobatidae dus), moet je volgens de 'Regeling registratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten' een registratie bijhouden. Die wettelijk voorgeschreven registratie moet de volgende gegevens bevatten:
Soortnaam en aantal.
* Datum en plaats van verkrijging.
* Naam en adres en land van de leverancier.
* Land van herkomst van de specima, tenzij dit afwijkt van bovenstaande.
* Nummer bijbehorend Import CITES document (kopie vergunning is nog beter!)
* Naam, adres en land van de afnemer.
* Nummer bijbehorend EXPORT CITES document.
* Datum geboorte van en het aantal nakomelingen. (vanaf larven).
* Datum en plaats van sterfte per specimen.

Verder stelt de Flora en faunawet ook eisen aan de te voeren registratie, te weten:

- Per pagina en regel een doorlopende nummering.
- Op papier ingevulde in onuitwisbare schrift (dus geen computerbestand of   uitdraai uit de computer).
- Volledig en naar waarheid ingevuld
- Tenminste wordt de registratie drie jaar bewaard na de datum van de laatste in het register aangebrachte wijziging of aanvulling.
- Een ieder verschaft desgevraagd inzage in de registratie aan de met het toezicht aangewezen ambtenaren. (politie, AID, Douane, K. Marechaussee)

Dit levert voor de meeste houders van gifkikkers een aanzienlijke verzwaring van hun hobby op. Aan de andere kant is het wellicht ook leuk om aan de hand van deze registratie kweekresultaten bij te houden, en daardoor een beter inzicht te verkrijgen in je hobby en behaalde kweekresultaten.

 

 

 IMG_1485.JPG

 

Dit is het einde van de lezing van de AID en nu komen de mensen uit Antwerpen aan het woord over de opvang van de in beslag genomen pumilio’s.

Op 22 oktober 2004 werden op de luchthaven Zaventem 600 kikkers in beslag genomen.

Het verwerven van voldoende voer, vooral springstaartjes en kleine fruitvliegen was een enorme opgave. In eerste instantie zijn 50 dieren in Iguana Zoo in Vlissingen opgevangen en de rest in Antwerpen.

Alle dieren zijn gefotografeerd en door deskundigen in ondersoorten verdeeld.(15 en misschien wel 23 ondersoorten)

De kikkers zijn verdeeld in kweekgroepen (op ondersoort met mannen en vrouwen) en over andere dierentuinen (o.a. in Nederland, België, Duitsland en New Jersey) verdeeld.

De dieren die in Antwerpen zijn gebleven zijn in kweekgroepen gesplitst en in 24 terraria geplaatst. Er is een uitgebreide voedselkweek opgezet en een begin gemaakt met de kweek.

Er zijn al eieren en larven en in sommige tuinen (b.v. in Artis) al de eerste kikkertjes op het land.

Op de symposium dag die op 9 november gehouden gaat worden, komt de uitgebreide en een hele mooie presentatie over dit onderwerp. Dit belooft iets heels moois te worden. Het is ook de première van deze presentatie.

 

Hier nog wat adres betreffende wetgeving betreffende dendrobaten (op het forum staan ze ook en hoef je ze alleen aan te klikken TOPIC 5041 ):

CITES:
http://www.cites.org/

THE EUROPEAN COMMUNITY AND TRADE IN WILD FAUNA AND FLORA:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/cites/home_en.htm

United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre:
http://www.unep-wcmc.org/


World Conservation Union:
http://www.iucn.org

Belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/9229237/t/opreisi_verboden.htm#1

Algemene inspectie dienst:
http://www.aid.nl

Ministerie van lnv:
importeren van beschermde dieren uitleg + downloads formulieren

https://www.hetlnvloket.nl/ 

 

Ruud Zaremba en Mathieu Woldhuis

Printen
Back To Top