Red Ranitomeya fantastica ‘nominaat’!

Red Ranitomeya fantastica ‘nominaat’!

(NL / EN below)

Locatie: Micaela, departement Loreto, Peru
Partner: Plant for Future
Wanneer: 2023
Donatie: Lopend
Website: https://plantforfuture.org/unser-impact-in-peru/
DN magazine: verwachte publicatie in 2023/2024

Na de ontdekking en beschrijving van Ranitomeya fantastica door Boulenger in 1883, is de toen beschreven variant van deze soort onopgemerkt gebleven tot z’n herontdekking in 2011. De locatie waar Boulenger de dieren toen verzamelde was al decennia ontbost, en ook de plaats van herontdekking bleek in 2021 ernstig bedreigd te worden met garantie tot uitroeiing van deze variant als gevolg. Enkele liefhebbers hebben daarna de handen ineengeslagen onder de vlag van de Duitse NGO Plant for Future om deze dieren te redden.

In 2022 is er een begin gemaakt met de acquisitie van land. Voor drie stukken land van in totaal 40 hectaren zijn de contracten getekend en zodoende voorlopig veiliggesteld. In de komende maanden is het van belang dat de betalingen voor dit land worden afgerond. Daarvoor zijn nog de nodige financiële middelen noodzakelijk. De kosten voor aankoop, onderhoud en bescherming liggen op pakweg 5000 euro per hectare. Als Dendrobatidae Nederland hebben wij onszelf als doel gesteld om minimaal één hectare te financieren vanuit ons donatieprogramma en hopelijk een tweede hectare of meer middels het inschakelen van JULLIE hulp, via deze fondsenwervingsactie.

https://donorbox.org/fantastica-conservatie-peru

Om het reservaat te beschermen zal er een parkwachter worden aangesteld om eventuele illegale activiteiten te detecteren, ongewenste bezoekers weg te houden, paden te onderhouden en verslag uitbrengen aan Plant for Future. Herbebossing zal ook een belangrijk deel uitmaken van de beschermingsmaatregelen, zodat ontboste gedeelten van de aangekochte grond opnieuw kunnen uitgroeien tot geschikt habitat of bufferzone voor het gebied. Ook kunnen hiermee stukken bos opnieuw verbonden worden. Het volledige meerjarenplan van Plant for Future is ter inzage opvraagbaar bij onze secretaris.

Wilt u een sponsorfactuur op naam van de zaak omdat het bij de belasting aftrekbaar is? Neem dan contact op met penningmeester@gifkikkerportaal.nl

____________________________________________

Save Ranitomeya fantastica 'nominal'!

Location: Micaela, departement Loreto, Peru
Partner: Plant for Future
When: 2023
Donation: Lopend
Website: https://plantforfuture.org/unser-impact-in-peru/

After the discovery and description of Ranitomeya fantastica by Boulenger in 1883, the then described morph of this species went unnoticed until its rediscovery in 2011. The location where Boulenger then collected the animals had been deforested for decades, and also the site of its rediscovery turned out to be under serious threat in 2021, with a guarantee for the eradication of this morph as a result. A few enthusiasts then joined forces under the banner of the German NGO Plant for Future to save these animals.

In 2022, a start was made with the acquisition of land. Contracts have been signed for three plots of land totaling 40 hectares and thus provisionally secured. In the coming months it is important that the payments for these lands are completed. For this, the financial resources are still necessary. The costs for purchase, maintenance and protection are roughly 5,000 euros per hectare. As Dendrobatidae Netherlands, we have set ourselves the goal of financing at least one hectare from our donation program and hopefully a second hectare or more by enlisting YOUR help, through this fundraising campaign.

https://donorbox.org/fantastica-conservatie-peru

To protect the reserve, a park ranger will be appointed to detect any illegal activity, keep unwanted visitors away, maintain trails and report to Plant for Future. Reforestation will also be an important part of the protection measures, so that deforested parts of the purchased land can re-grow into suitable habitat or buffer zone for the area. Patches of forest can also be reconnected by reforestation. The full multi-year plan of Plant for Future is available by request from our secretary.

Do you want a sponsor invoice in the name of the company because it is tax deductible? Please contact penningmeester@gifkikkerportaal.nl

 

 

Printen
Back To Top